Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 432131
Thông tin cần biết
Thứ 7, Ngày 09/05/2020, 11:00
Kiến Tường: Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính
09/05/2020
Ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính (CCHC) của thị xã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác chỉ đạo điều hành trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tiếp tục được đẩy mạnh, vai trò trách nhiệm người đứng đầu được nâng lên; công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ CCHC được các ngành, các cấp tập trung thực hiện, kết hợp với đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công vụ, kiểm tra chuyên ngành; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được tăng cường. Trung tâm Hành chính công thị xã tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, giảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên địa bàn thị xã nhất là đối với UBND cấp xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC năm 2019 trên địa bàn thị xã vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có lúc, có nơi chưa sâu sát, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa được nâng cao; việc khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của đơn vị chưa được quan tâm chỉ đạo thực hiện triệt để. Còn tình trạng niêm yết TTHC, bảng tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức đối với TTHC niêm yết chưa theo đúng quy định; vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn; còn trường hợp trả hồ sơ yêu cầu người dân, tổ chức bổ sung chưa đảm bảo thời gian quy định; còn tình trạng tiếp nhận các bản sao có chứng thực đối với giấy tờ xuất trình đối chiếu như: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu,…; giải quyết hồ sơ chưa thống nhất, đồng bộ giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử; tiếp nhận thừa hoặc thiếu thành phần hồ sơ; còn tình trạng tiếp nhận TTHC tại bộ phận chuyên môn. Chưa kịp thời trong việc rà soát, điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban chuyên môn theo quy định; còn chậm trong việc rà soát điều chỉnh đề án vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy; còn trường hợp cán bộ cấp xã chưa đạt chuẩn chuyên môn theo quy định. Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành còn trường hợp tài khoản được cấp nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không thường xuyên; còn trường hợp thư điện tử được cấp nhưng không sử dụng thường xuyên; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế, tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh còn thấp; chưa thường xuyên rà soát, cập nhật hồ sơ CBCCVC trên phần mềm Quản lý CBCCVC.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, nỗ lực hoàn thành tốt chương trình, mục tiêu CCHC trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND cấp xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ CCHC; căn cứ vào kết quả Chỉ số CCHC hàng năm, tập trung chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể những điểm mạnh cũng như những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC của đơn vị, địa phương mình để làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ CCHC. Qua đó, đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục, bảo đảm các nhiệm vụ CCHC được tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Phát huy sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về CCHC để nhân rộng. Tăng cường thông tin tuyền truyền sâu rộng công tác CCHC tại đơn vị, hình thức thực hiện tuyên truyền phong phú, đa dạng, góp phần tác động tích cực đến CBCCVC và người dân.  

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, đặc biệt là kiểm tra đột xuất và tự kiểm tra. Qua đó, chấn chỉnh đạo đức công vụ của CBCC-VC, văn hóa công sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và uy tín của chính quyền địa phương đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

3. Thường xuyên rà soát, xử lý dứt điểm các văn bản ban hành chưa đúng quy định; Trung tâm Hành chính công thị xã, UBND cấp xã rà soát niêm yết, công khai kịp thời, đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và thông tin địa chỉ, cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị theo quy định; chấn chỉnh triệt để tình trạng tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận chuyên môn đối với cấp xã, đảm bảo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã là đầu mối duy nhất liên hệ với cá nhân, tổ chức trong suốt quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; các phòng, ban chuyên môn không được liên hệ với cá nhân, tổ chức để thực hiện bổ sung hồ sơ hoặc thông tin kết quả giải quyết...

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị để hạn chế tối đa tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; chấn chỉnh việc yêu cầu người dân, tổ chức bổ sung thành phần hồ sơ chưa đảm bảo thời gian quy định theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; đồng thời, thường xuyên chỉ đạo rà soát việc tiếp nhận hồ sơ TTHC giữa phần mềm và hồ sơ giấy thực tế đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ để thuận tiện trong việc theo dõi, kiểm tra; chấn chỉnh tình trạng tiếp nhận thừa, thiếu và thành phần hồ sơ không đúng theo Bộ TTHC do Chủ tịch UBND tỉnh công bố; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hẹn, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

5. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ thực hiện đúng quy định, phù hợp thực tiễn, đảm bảo cơ cấu hợp lý; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữa chức vụ lãnh đạo, không để xảy ra tình trạng thiếu chuẩn mà vẫn được bổ nhiệm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

6. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và bố trí cán bộ, công chức theo đề án vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn gắn với vị trí việc làm và công tác quy hoạch của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, trong công tác bồi dưỡng cần chú trọng tổ chức bồi dưỡng đảm bảo theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ.

7. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn để đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua mạng, qua dịch vụ bưu chính công ích cho người dân, doanh nghiệp. Trung tâm Hành chính công tích cực phối hợp với Bưu điện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2368/UBND-THKSTTHC ngày 22/5/2019.

8. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, khai thác sử dụng có hiệu quả các phân hệ phần mềm dùng chung do tỉnh triển khai; Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Chủ động sử dụng nguồn ngân sách của đơn vị để bố trí, tu bổ, sửa chữa, bảo quản, chống xuống cấp trụ sở, tạo vẻ mỹ quan nơi công sở và tăng cường đầu tư trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức, nhất là đối với cấp xã.

Văn Tấn


Lượt người xem:   240
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang