Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 516668
Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 30/06/2021, 10:00
Kiến Tường tập trung vào 08 nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chỉ số PAPI năm 2021
30/06/2021
Tuyên truyền đến nhân dân về những nội dung chính quyền phải công khai để người dân biết, nội dung người dân được bàn và quyết định, nội dung người dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định

1. Về nâng cao Chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường; các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đồng thời, các cơ quan nhà nước phải triển khai thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện theo quy định.

- Tập trung tuyên truyền đến nhân dân về những nội dung chính quyền phải công khai để người dân biết, nội dung người dân được bàn và quyết định, nội dung người dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, nội dung người dân được quyền giám sát...

- Triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định và tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát các nội dung thuộc quyền của người dân theo Pháp lệnh thực hiện dân chủ và các quy định khác của tỉnh, thị xã. Đặc biệt, đối với những khoản đóng góp (xã hội từ thiện, xây dựng, sửa chữa công trình công cộng, xây dựng nông thôn mới...), đảm bảo nguyên tắc dân chủ, do người dân quyết định thực hiện và quyết định mức đóng góp, có giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử các chức danh lãnh đạo, người đại diện của tổ chức... ở cấp xã, ấp, tổ dân phố.

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở hay tình trạng lạm thu ở cơ sở (nhất là trong Chương trình xây dựng nông thôn mới).

2. Về nâng cao Chỉ số công khai, minh bạch

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tìm hiểu các thông tin về chính sách, pháp luật hữu ích từ chính quyền địa phương:

a) Công khai hộ nghèo và chính sách xã hội cho người nghèo

- Thực hiện điều tra, rà soát, bình xét và công nhận đối tượng hộ nghèo hàng năm, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời gian, cách thức thực hiện và đối tượng.

- Thực hiện công khai danh sách hộ nghèo tại trụ sở UBND cấp xã, điểm sinh hoạt văn hóa ấp, tổ dân phố, khu dân cư... đảm bảo quy định về thời gian công khai, nội dung công khai, địa điểm công khai. Công khai kịp thời những thông tin về chính sách xã hội cho người nghèo để nhân dân biết, nhân dân bàn, giám sát thực hiện.

- Thường xuyên tiếp thu ý kiến đóng góp, kiến nghị, thắc mắc của người dân; thực hiện giải đáp, xử lý, điều chỉnh kịp thời, đúng quy định những ý kiến của người dân hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét đối với nội dung liên quan hộ nghèo và chính sách xã hội cho người nghèo.

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh, thông tin công khai để người dân được biết về những trường hợp thực hiện không đúng các quy định về hộ nghèo và chính sách xã hội cho hộ nghèo.

b) Công khai ngân sách cấp xã và các khoản thu khác ở khu dân cư

- Thực hiện đúng, đủ quy định về công khai, minh bạch thu chi ngân sách cấp xã. Đảm bảo việc niêm yết công khai danh mục thu, chi cụ thể để nhân dân được biết và giám sát; việc công khai phải cụ thể, chi tiết; hình thức công khai phải phù hợp, thuận tiện để người dân có thể tiếp cận và giám sát.

- Phát huy vai trò giám sát của Đại biểu HĐND cấp thị xã, cấp xã, các đoàn thể quần chúng, cán bộ, công chức và nhân dân; kịp thời ngăn chặn những dấu hiệu tiêu cực, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công.

c) Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất; công khai kế hoạch đầu tư của các dự án trên địa bàn và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu dân cư.

- Thực hiện đúng quy định về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người dân đối với dự thảo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Tiếp thu đầy đủ, giải trình, thông tin kịp thời, xem xét điều chỉnh và công khai để người dân được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

- Thực hiện việc công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương theo đúng quy định, đảm bảo đúng về hình thức công khai, nội dung công khai, thời gian và địa điểm công khai.

- Đối với quy hoạch đất đai và các dự án liên quan đất đai trên địa bàn, công khai các quy hoạch đất đai được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kịp thời cập nhật, công khai khi có sự điều chỉnh quy hoạch. Công khai kế hoạch đầu tư của các dự án có liên quan đất đai, mục đích sử dụng đất; mức giá đền bù khi thu hồi đất; số hộ, diện tích đất, loại đất bị thu hồi, tài sản, cây trồng cùng với mức giá đền bù và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu dân cư. Thực hiện công khai nhiều hình thức trên Cổng/trang thông tin điện tử, tại trụ sở…

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại UBND cấp xã.

3. Về nâng cao Chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân

- Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tiếp tục bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ trưởng ấp, khu phố, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ, công chức cấp xã, đại diện các tổ chức đoàn thể, đại biểu HĐND cấp xã; củng cố sự tin tưởng, tín nhiệm của người dân đối với cán bộ, công chức cấp xã, đại diện các tổ chức đoàn thể, đại biểu HĐND cấp xã.

 - Chủ động tương tác tích cực với người dân thông qua các buổi tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để nâng cao trách nhiệm giải trình trực tiếp với người dân. Tạo mọi điều kiện để người dân có thể tiếp xúc thường xuyên với trưởng ấp, trưởng khu phố, tăng cường công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp. Thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng; tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tiếp công dân.

- Thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Về nâng cao Chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để người dân biết, thực hiện giám sát. Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm của thị xã trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường các kênh tiếp nhận thông tin, nắm bắt ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính, của công chức. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; có cơ chế bảo vệ người dân khi thực hiện tố cáo hành vi tham nhũng.

- Trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung  thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng phục vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, chống phiền hà, sách nhiễu trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công vụ, việc giải quyết TTHC để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động vào cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng và các công tác khác về quản lý công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển dụng.

5. Về nâng cao Chỉ số thủ tục hành chính công

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách TTHC; thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC theo quy định; cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức hoặc trên các lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ như: đất đai, xây dựng, chứng thực, …

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích; khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ.

6. Về nâng cao Chỉ số cung ứng dịch vụ công

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, y tế dự phòng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thông tin khám chữa bệnh nhằm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; mở rộng các hình thức đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại cho các bệnh viện; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

- Tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cải cách TTHC trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, từ khâu cấp phát thẻ đến thanh toán chế độ bảo hiểm y tế; triển khai thực hiện có hiệu quả hơn việc hỗ trợ người nghèo mua bảo hiểm y tế và trẻ em dưới 06 tuổi được miễn phí khám chữa bệnh.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; bồi dưỡng y đức của đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Y; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện, trạm y tế xã cấp xã, giảm áp lực cho y tế tuyến trên; tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó chú trọng nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại. Xây dựng, thực hiện kế hoạch đầu tư lại các trường học đã xuống cấp; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

- Cải thiện chất lượng giáo dục, đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo, chương trình học; củng cố kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện không bạo lực, không lạm thu. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định; bồi dưỡng đạo đức, tác phong của đội ngũ quản lý, giáo viên trong nhà trường.

Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tổ chức đánh giá lại theo định kỳ các trường đạt chuẩn; gắn với việc khảo sát đo lường sự hài lòng của phụ huynh học sinh và người dân đối với chất lượng giáo dục ở các trường bậc tiểu học.

- Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản như: Nâng cấp lưới điện, bê tông hóa đường giao thông nông thôn; tiếp tục thực hiện cung cấp nước sạch theo Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; thực hiện tốt dịch vụ thu gom, xử lý rác thải, nước thải,...

- Giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn khu dân cư; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

7. Về nâng cao Chỉ số quản trị môi trường

- Tăng cường tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị nhận hối lộ từ các cá nhân, tổ chức để trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; thường xuyên kiểm tra xử nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước.

- Có giải pháp khắc phục kịp thời môi trường, không khí, nước bị ô nhiễm (nếu có).

8. Về nâng cao Chỉ số quản trị điện tử

- Triển khai thực hiện tốt chính quyền điện tử, kịp thời rà soát, cập nhật thông tin trên Cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị để người dân có nhu cầu tiếp cận, nắm bắt thông tin về hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương; đăng tải dự thảo chính sách, pháp luật lên Cổng thông tin điện tử thị xã để người dân có điều kiện, cơ hội tham gia đóng góp ý kiến.

- Kịp thời giải đáp các câu hỏi của người dân, tổ chức qua kênh Hỏi đáp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử. Đồng thời, rà soát, cập nhật kịp thời, đầy đủ các TTHC có sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ được UBND tỉnh công bố để người dân thuận lợi trong việc lấy thông tin, biểu mẫu thực hiện TTHC. 

Lượt người xem:   140
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang