Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 308042
Cải cách hành chính
Trung tâm Hành chính công thị xã Kiến Tường qua hai năm đi vào hoạt động
Thứ 4, Ngày 04/12/2019, 15:00
Trung tâm Hành chính công đã xây dựng và triển khai mô hình "4 xin, 4 luôn" gồm: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe

Sau khi chia tách địa giới hành chính, thị xã Kiến Tường luôn quan tâm triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), nhằm mục tiêu ngày càng phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, khắc phục những bất cập trong việc phối hợp giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 19/01/2018, Trung tâm Hành chính công thị xã Kiến Tường được thành lập và chính thức đi vào hoạt động, đây được xem là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của thị xã Kiến Tường. Với phương châm "công khai, minh bạch, văn minh, hiện đại, thuận dân", Trung tâm Hành chính công đã góp phần cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, doanh nghiệp, có chức năng, nhiệm vụ chính là đầu mối tập trung và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Sau hai năm thành lập, Trung tâm Hành chính công thị xã Kiến Tường đã đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả góp phần vào kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp được nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Tính đến nay, Trung tâm Hành chính công thị xã Kiến Tường đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cụ thể:

+ Tổng số tiếp nhận: 16.183 hồ sơ (tồn kỳ trước 169 hồ sơ, tiếp nhận mới 16.014 hồ sơ).

+ Tổng hồ sơ đã giải quyết 15.751 hồ sơ (trước hạn 6.765 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 41,8%; đúng hạn 8.941 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 55,25%; có 45 hồ sơ quá hạn, chiếm tỷ lệ 0,28%.

+ Tổng hồ sơ đang giải quyết 432 hồ sơ chưa đến hạn, chiếm tỷ lệ 2,67%.

Trung tâm đã phối hợp Bưu điện thị xã tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ hành chính đến địa chỉ người nhận theo yêu cầu với 176 hồ sơ thuộc 08 TTHCC/ 03 lĩnh vực (trong 146 TTHCC/ 26 lĩnh vực có thể nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định).

Thực hiện tiếp nhận 130 hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến thuộc 14 TTHC/ 07 lĩnh vực (trong 152 TTHC/ 21 lĩnh vực có thể tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến).

Trong năm 2019, Trung tâm Hành chính công đã xây dựng và triển khai mô hình "4 xin, 4 luôn" gồm: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, cụ thể:

+ Khi người dân đến Trung tâm Hành chính công luôn được đón tiếp niềm nở, chủ động "xin chào" để tạo môi trường gần gũi, thân thiện.

+ Luôn có thái độ nhẹ nhàng "xin phép" và được trao đổi với người dân.

+ Khi phát sinh hồ sơ trễ hẹn hoặc có sai sót trong quá trình tiếp nhận hồ sơ phải chủ động "xin lỗi" người dân nhằm thể hiện thiện chí và tính chuyên nghiệp.

+ Kết thúc quá trình giao dịch phải thể hiện nền hành chính phục vụ đối với người dân bằng lời "xin cảm ơn".

+ Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công phải: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ đối với tổ chức, cá nhân đến giao dịch nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa công vụ.

Hiệu quả của mô hình đã góp phần vào tỷ lệ đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân hiện nay đạt 96.67% do Phòng Nội vụ khảo sát, đạt 99,31% do phần mềm khảo sát.

Trung tâm đã phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công thị xã. Theo đó việc tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ TTHC, theo dõi kết quả cho đến khi trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đều được quy định và tổ chức thực hiện một cách chặt chẻ, có hiệu quả. Kết quả trong năm 2019 số lượng hồ sơ trễ hẹn giảm rất nhiều so với năm 2018.

Việc thành lập Trung tâm Hành chính công thị xã là sự đổi mới về tư duy, sáng tạo về cách làm, định hướng đúng đắn về cải cách hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin nhằm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và thuận lợi cho người dân, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh ở địa phương.

Để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã, nhất là nâng cao việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ trực tuyến, hồ sơ tiếp nhận và chuyển trả qua dịch vụ bưu chính công ích đến tận nhà cho người dân. Trung tâm Hành chính công thị xã Kiến Tường đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

- Phối hợp các ngành có liên quan tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được phép tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Tăng cường tuyên truyền về tầm quan trọng, các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong công tác xây dựng Chính quyền điện tử của thị xã. Có giải pháp khuyến khích đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị.

- Kịp thời rà soát thủ tục hành chính, câp nhật, công khai, niêm yết các thủ tục hành chính mới theo Quyết định của UBND tỉnh Long An ở từng thời điểm; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc theo dõi, quản lý, giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân tại Trung tâm, nhất là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, đảm bảo sử dụng hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai; xây dựng, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành để sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh; thực hiện hoàn thành các mục tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin tại các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Tạo sức hút mạnh mẽ đầu tư vào phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thị xã. Phân định rõ hoạt động sản xuất kinh doanh với hoạt động mang tính công ích trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

- Đẩy mạnh hơn nữa chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, văn hóa công sở đối với CBCC nhằm thắt chặt kỷ cương hành chính; triệt để việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chế độ trách nhiệm trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, không nể nang, qua loa, chiếu lệ.

- Duy trì và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng phục vụ nhằm đạt được mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm; Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định nhằm hạn chế tối đa hồ sơ trễ hẹn.

- Các ngành, các cấp cần thúc đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo chất lượng, hiệu quả để phuc vụ nền hành hành chính công trên môi trường mạng, thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua môi trường mạng./.

Duy Phong

Lượt người xem:   702
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​