Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 327284
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 25/02/2020, 10:00
Kiến Tường: Phát huy vai trò của phụ nữ
25/02/2020
Nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao vị thế phụ nữ trên lĩnh vực chính trị

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng cơ sở, đơn vị và cộng đồng xã hội về nhận thức bất bình đẳng giới, giảm khoảng cách giữa nam và nữ trong các lĩnh vực theo chương trình mục tiêu quốc gia về Bình đẳng giới.

Nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao vị thế phụ nữ trên lĩnh vực chính trị; cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực, đóng góp ngày càng lớn hơn cho gia đình, xã hội và phát triển bền vững của địa phương. UBND thị xã Kiến Tường ban hành Kế hoạch số 415/KH-UBND ngày 21/02/2020.

Theo đó, Kế hoạch đã đạt ra những mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể sau:

1. Mục tiêu 1: Lĩnh vực chính trị

+ Chỉ tiêu:

 - Phấn đấu đạt trên 40% UBND các cấp trong thị xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

 - Phấn đấu đạt 40% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ, nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

 - Đạt 40% tỷ lệ nữ được phát triển Đảng trong tổng số đảng viên được phát triển.

- Duy trì và giữ vững tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015 -2020, từ 22,67% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 phấn đấu trên 35%.

+ Giải pháp thực hiện:

- Phòng Nội vụ phối hợp các ngành có liên quan quán triệt sâu rộng Luật Bình đẳng giới, quan tâm đến công tác gắn với chương trình đào tạo phát huy nguồn nhân lực của Thị ủy Kiến Tường giai đoạn 2016-2020.

 - Trong quy hoạch cán bộ ở các phòng ban, đơn vị các xã, phường chú trọng việc quy hoạch cán bộ là nữ ở cương vị lãnh đạo.

 - Tiếp tục phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội, xóa bỏ định kiến đối với phụ nữ. Giải quyết tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến phụ nữ.

 - Phối hợp cùng các cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan của đảng, các đoàn thể, UBND các xã, phường lập danh sách nữ có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2020 để đưa vào kế hoạch của thị xã.

- Xây dựng kế hoạch về quy hoạch cán bộ phải thực hiện lồng ghép giới vào chỉ tiêu đào tạo, tuyển dụng, cơ cấu, đề bạt cán bộ lãnh đạo. Hướng dẫn các xã, phường và cơ quan, đơn vị cấp thị xã quy hoạch cán bộ nữ. Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất việc bổ nhiệm nữ lãnh đạo chủ chốt trong tất cả các xã, phường và cơ quan.

- Tổ chức lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, trong công tác tổ chức cán bộ cơ cấu hợp lý công chức nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở một số ngành đặc thù.

- Xác định tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện công tác đào tạo nguồn và quy hoạch dài hạn cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ với các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể.

- Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã chủ trì phối hợp với các ngành tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 16/5/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề về công tác cán bộ nữ; tiếp tục tuyên truyền Luật Bình đẳng giới rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước…

 - Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Luật Bình đẳng giới, chú ý các quy định về độ tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm.

2. Mục tiêu 2: Lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm

+ Chỉ tiêu:

- Thực hiện tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu giải quyết việc làm cho 2.500 lao động (tính cả nam và nữ), trong đó tỷ lệ nữ 50% (1.250 lao động) và tỷ lệ nam 50% (1.250 lao động).

- Phấn đấu đạt 35% nữ làm chủ doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

- Phối hợp với các Ban, ngành mở ít nhất 8 lớp đào nghề cho lao động nông thôn với 280 lao động (tính cả nam và nữ), trong đó tỷ lệ nữ 60% (168 lao động) và tỷ lệ nam 40% (112 lao động).

 - Tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo vùng sâu, vùng biên giới có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 90%.

+ Giải pháp thực hiện:

- Thực hiện có chiều rộng và chiều sâu công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho 95% cán bộ, hội viên và 60% phụ nữ về Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; chính sách, pháp luật mới có liên quan đến phụ nữ; truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết thi đua yêu nước; các chương trình, đề án của Hội LHPN Việt Nam. Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- Phát động 100% cán bộ và 45% phụ nữ tiếp tục đăng ký ngay sau khi bình xét xong của năm cũ. Kết quả bình xét (so với số đăng ký) trên 90% cán bộ, và 60% phụ nữ đạt 03 tiêu chuẩn phong trào thi đua và các tiêu chí học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Củng cố, nâng chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở; 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên được tập huấn; 100% ấp/khu phố có CLB phụ nữ đảm bảo sinh hoạt định kỳ, chú trọng việc phối hợp tổ chức lồng ghép nâng chất lượng nội dung, phương pháp hoạt động.

- Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tiếp cận hộ nghèo, đồng thời làm tốt công tác tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm - giảm nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng, phát triển nhân rộng các mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm, hỗ trợ tăng nguồn vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho phụ nữ nghèo để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, đồng thời tranh thủ vốn vay giải quyết việc làm của thị xã để mở rộng ngành nghề cho phụ nữ nông thôn.

- Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) thị xã chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Cơ sở Dạy nghề Đồng Tháp Mười và các cơ sở dạy nghề khác tạo điều kiện cho phụ nữ có nhu cầu việc làm và đào tạo nghề.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Giải quyết việc làm – Giảm nghèo tại các xã, phường, phát triển mô hình tiết kiệm tín dụng. Hội phụ nữ cần kết hợp với các ngành liên quan tập huấn về quản lý và chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện cuộc sống; vận động cộng đồng quan tâm chăm sóc, giúp đỡ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, neo đơn.

  3. Mục tiêu 3: Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 + Chỉ tiêu:

- Đảm bảo 70% các trường học có nữ tham gia lãnh đạo, quản lý.

- Đảm bảo 30% nữ tham gia vào cấp ủy Đảng.

- Có ít nhất 70% cán bộ quản lý nữ trong ngành được bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Năm 2020 cử thêm nữ cán bộ quản lý tham gia lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục và trung cấp lý luận chính trị.

- Đảm bảo tỷ lệ nữ đưa đi đào tạo đại học, tin học, ngoại ngữ quản lý đạt 90%.

- Phân công công tác phù hợp với năng lực của nữ CB-GV-NV. Chú trọng về việc luân chuyển, thuyên chuyển cho nữ CB-GV-NV.

- Công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ: Huy động những người từ 15 đến 35 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 99,07% trở lên; tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 -60 đạt ngang bằng với nam (98%), xã biên giới đạt (90%).

- Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ thạc sỹ và tương đương đạt 25%.

- Quan tâm giúp đỡ kịp thời nữ học sinh có nguy cơ bỏ học và bồi dưỡng, phụ đạo nữ học sinh yếu kém để giảm tỷ lệ bỏ học của nữ xuống 0,5% ở tiểu học; dưới 2% cấp THCS.

- Giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo ở các cấp 99%.

- Vận động 100% CB-GV-NV khám sức khoẻ, khám phụ khoa; vận động nữ CB-GV-NV mang thai tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

+ Giải pháp thực hiện:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chủ trì phối hợp với các ngành, thành viên có liên quan xây dựng chương trình phổ cập tiểu học - chống tái mù chữ và phổ cập trung học cơ sở đạt các chỉ tiêu trên. Thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, hạn chế trẻ em bỏ học và vận động đưa trẻ trở lại trường lớp kịp thời. Thống kê lại số nữ chưa biết chữ ở độ tuổi dưới 40 tuổi, tỷ lệ nữ đi học ở các cấp, đưa nội dung trên vào các đợt kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục của thị xã.

- Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ, Liên đoàn lao động thị xã tổ chức các cuộc hội nghị chuyên đề về công tác quy hoạch đào tạo cán bộ nữ để tìm ra giải pháp phù hợp nhằm tăng tỷ lệ nữ được đào tạo sau đại học và chuyên môn nghiệp vụ. Động viên khuyến khích phụ nữ học tập, có những đề xuất về chính sách ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Phòng Nội vụ thị xã chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan thống kê tình hình cán bộ nữ để có kế hoạch ưu tiên chuẩn hóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nữ, nhất là ở cơ sở.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về giới bằng nhiều loại hình hoạt động phong phú, tập trung để tạo điều kiện cho giáo viên ở cơ sở tham gia.

- Phân công công tác phù hợp với năng lực của nữ cán bộ giáo viên, nhân viên. Chú trọng về việc luân chuyển, thuyên chuyển cho nữ cán bộ giáo viên, nhân viên. Tạo điều kiện thuận lợi về ăn, ở, sinh hoạt cho nữ CB-GV-NV ở xa có đủ điều kiện công tác tốt.  

4. Mục tiêu 4: Lĩnh vực y tế

* Chỉ tiêu:

- Không để xảy ra tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản.

- Tỷ số phá thai giảm so với năm trước.

- Tỷ lệ phụ nữ sinh được chăm sóc sau sinh đạt > 95%

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 8 %

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai 3 lần trở lên > 100%.

- 90% số trẻ sinh ra được thực hiện kỹ thuật sàng lọc sơ sinh.

- 90% thai phụ được thực hiện các kỹ thuật chuẩn đoán trước sinh.

- 95% nam, nữ kết hôn được tư vấn và kiểm tra sức khoẻ.

- Giảm tỷ lệ phá thai dưới 20/100 trẻ sinh còn sống.

- Trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng mở rộng trên 95%.

- Giảm tỷ suất sinh thô 0,02%o,

- Tỷ lệ phát triển dân số nhiên dưới 0,7%.

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 0,05%/năm.

- Tỷ số giới tính khi sinh dưới mức 108 nam/100 nữ.

- Tỷ lệ phụ nữ sinh được quản lý thai 100%.

- Phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván 100%

- Ít nhất có 50% phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và dự phòng chống lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con vào năm 2020.

- Trên 80% phụ nữ trong độ tuổi 15-49 được tiếp cận dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ.

* Giải pháp thực hiện:

- Trung tâm Y tế chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, các dự án lồng ghép về chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ, chương trình phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường.

- Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các Trạm y tế để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. Góp phần xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế nhà nước để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện để y tế cơ sở đáp ứng được nhiều dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân nói chung, nhất là dịch vụ khám chữa bệnh cho phụ nữ liên quan đến thai sản.

- Tạo điều kiện khuyến khích phụ nữ tham gia các loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện và có biện pháp hỗ trợ cho phụ nữ nghèo được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

- Tích cực tuyên truyền vận động phụ nữ hưởng ứng các chiến dịch truyền thông chăm sóc SKSS/KHHGĐ, đồng thời tổ chức nhiều hình thức vận động phụ nữ tham gia vào các nhóm KHHGĐ- tăng thu nhập, tổ không sinh con thứ 3 trở lên, tổ chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

5. Mục tiêu 5: Lĩnh vực văn hóa và thông tin và thể dục thể thao

* Chỉ tiêu:

- Định kỳ kiểm tra Nhà sách, các điểm bán sách báo kịp thời thu hồi các xuất bản phẩm về lựa chọn giới tính thai nhi.

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Tăng thời lượng phát sóng các chương trình, chuyên mục và số lượng các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức nâng cao kỹ năng truyền thông, giáo dục về giới, phổ biến Luật Bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật về gia đình, phòng chống Bạo lực gia đình, thực hiện các chiến lược chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, linh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng khu vực.

-Tổ chức nói chuyện chuyên đề về vai trò, vị trí người phụ nữ, về hạnh phúc gia đình...

* Giải pháp thực hiện

 - Các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, về những thành đạt của phụ nữ trong việc tham gia quản lý và lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội.

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên , hội viên các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và vận động gia đình, nhân dân cùng thực hiện.

6. Mục tiêu 6: Lĩnh vực gia đình

* Chỉ tiêu:

- Rút ngắn khoảng cách thời gian nam tham gia công tác gia đình sẽ nhiều hơn nữ từ 10%-15%.

- Đảm bảo nạn nhân của bạo lực gia đình (đã phát hiện) được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình.

* Giải pháp thực hiện:

- Tham mưu Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Công tác gia đình và phòng, chống Bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan.

- Tăng cường công tác phối hợp với ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật để góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí vai trò trách nhiệm của các cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư, tích cực thực hiện công tác phòng, chống Bạo lực gia đình.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống Bạo lực gia đình vào hoạt động của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

- Chú trọng xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phát huy vai trò của nam giới trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Duy trì tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 cấp thị xã, tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, tuyên dương cá nhân điển hình trong thực hiện mô hình "Nam giới điểm 10", tổ chức Hội thi nấu ăn góp phần tuyên truyền ý nghĩa "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương".

- Tiếp nhận và phát hành các tài liệu tuyên truyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình, kỹ năng giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, chào mừng kỷ niệm "ngày Gia đình Việt Nam (28/6)", Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Hội nghị, họp mặt, sinh hoạt lồng ghép, nói chuyện chuyên đề, pano, paner, băng rôn đường phố, xe thông tin lưu động, hội thi, hội diễn...

       Đồng thời kế hoạch còn nhấn mạnh việc triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trên từng địa bàn đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất trên các lĩnh vực đời sống. Tạo điều kiện cho các gia đình nghèo, gia đình khó khăn được hưởng các dịch vụ về y tế, ưu tiên trong giáo dục - đào tạo và vay vốn từ các chương trình, dự án để phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo cho phụ nữ và trẻ em có điều kiện cải thiện cuộc sống. Làm tốt công tác truyền thông cho phụ nữ kịp thời nắm thông tin hiểu biết pháp luật. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác Bình đẳng giới. Phát động phong trào: Mỗi xã, phường và khối cơ quan đăng ký từ 1 đến 2 mô hình hoạt động thực hiện Bình đẳng giới. Tiếp tục thực hiện hưởng ứng tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống Bạo lực gia đình trên cơ sở giới.

Văn Tấn

Lượt người xem:   130
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​