Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 327259
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 18/03/2020, 15:00
Kiến Tường chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
18/03/2020
Phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu quan trọng gồm: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 369 tỷ 905 triệu đồng; sản lượng lương thực khoảng 175.036 tấn

Ngày 17 tháng 3 năm 2020 UBND thị xã Kiến Tường ban hành Chỉ thị số 335/CT-UBND để phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Mục tiêu chỉ thị đã yêu rõ như sau:

Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế chủ yếu gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế; tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý, cải cách hành chính đi vào chiều sâu; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an sinh và trật tự an toàn xã hội.

Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua toàn dân, toàn diện, liên tục, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND thị xã, với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu quan trọng gồm: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 369 tỷ 905 triệu đồng; sản lượng lương thực khoảng 175.036 tấn, trong đó có 50% sản lượng lúa chất lượng cao; hộ nghèo giảm 30 hộ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,3%; 18 trường đạt chuẩn quốc gia;  tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85%; xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 05 xã,....

Bên cạnh đó chỉ thị cũng đề ra những nhiệm vụ triển khai thực hiện cụ thể.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục phát huy và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, triển khai những nội dung mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Hoàn chỉnh Quy định về tổ chức và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai tổ chức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa các cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin tuyên truyền trong phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt đợt phát động thi đua; chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; chấn chỉnh, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị.

Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức - người lao động trực tiếp - nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng điển hình tiên tiến.

Kiện toàn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp cho phù hợp với thực tế nhân sự. Thực hiện tốt công tác kiểm tra ngành Nội vụ (lĩnh vực thi đua, khen thưởng); nắm tình hình thực tế phong trào thi đua và hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể ở một số xã, phường.

 Văn Tấn

Lượt người xem:   106
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​