Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649924
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 08/08/2022, 21:00
Rà soát, đề nghị công nhận lại “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm, giai đoạn 2017-2021
08/08/2022
Rà soát, đề nghị công nhận lại “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm, giai đoạn 2017-2021

​Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hoá", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa";
Căn cứ Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ ngày 10/8/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai, thực hiện một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hoá", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa";
Căn cứ Công văn số 3028/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 28/12/2021 của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An về việc rà soát, đề nghị xét và công nhận lại "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 5 năm giai đoạn (2017-2021).
Nhằm nâng cao chất lượng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn thị xã trong thời gian tới; đồng thời, đề nghị cấp tỉnh công nhận lại danh hiệu"Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 5 năm giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thị xã đạt kết quả tốt. Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã thực hiện các nội dung sau:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã
Tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận lại (5 năm) giai đoạn 2017-2021 của Liên đoàn Lao động thị xã, tham mưu Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân UBND cấp tỉnh công nhận (đính kèm danh sách công nhận danh hiệu theo giai đoạn 2017-2021).
2. Liên đoàn Lao động thị xã
- Theo dõi, tổng hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp).
- Tổng hợp kết quả, trình Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã (Phòng Văn hóa và Thông tin) tham mưu và trình Ban Chỉ đạo tỉnh công nhận lại danh hiệu (5 năm) giai đoạn 2017-2021.
3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể
- Đăng ký thực hiện danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" và triển khai thực hiện các tiêu chí theo quy định tại Điều 4, Chương II Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Viết báo cáo thành tích 05 năm giai đoạn 2017-2021 xây dựng "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" của Công đoàn cơ quan, đơn vị, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, để đề nghị công nhận lại danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" (5 năm) giai đoạn 2017-2021.
4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, các trường học trên địa bàn
- Phân công Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các xã, phường triển khai thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".
- Viết báo cáo thành tích 05 năm giai đoạn 2017-2021 xây dựng "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" của Công đoàn cơ quan, đơn vị, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, để đề nghị công nhận lại danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" (5 năm) giai đoạn 2017-2021.
5. Các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã
- Đăng ký thực hiện danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" và triển khai thực hiện các tiêu chí theo quy định tại Điều 5, Chương II Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Viết báo cáo thành tích 05 năm để đề nghị công nhận lại danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" (5 năm) giai đoạn 2017-2021.
Nhận được văn bản, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã khẩn trương, triển khai thực hiện và gửi báo cáo thành tích 05 năm (thực hiện theo mẫu báo cáo thành tích của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ) để đề nghị công nhận lại danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hoá, đơn vị đạt chuẩn văn hóa", doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thị xã Kiến Tường về Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tổng hợp trước ngày 10/01/2021./.

Lượt người xem:   166
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang