Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649866
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 29/07/2022, 21:00
Tập trung rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp không để phát sinh điểm nóng và đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thị xã
29/07/2022
Tập trung rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp không để phát sinh điểm nóng và đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thị xã

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào nề nếp. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý đơn kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, liên tục đúng quy định pháp luật; giữ vững lòng tin trong nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở luôn được củng cố kiện toàn, từng bước nâng dần chất lượng, hoạt động có hiệu quả hơn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thị xã Kiến Tường trong thời gian tới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, mức độ tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau về hiệu quả trong hoạt động quản lý của cơ quan hành chính Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương.

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo (nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp) và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thi hành nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Làm tốt công tác này là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tạo điều kiện để công dân thực hiện các quyền của mình theo quy định pháp luật; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và một số vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để xảy ra điểm nóng; kịp thời xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng dân chủ, nhân quyền, quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, xúi giục và có hành vi gây mất an ninh, trật tự, các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Chú trọng tiếp công dân tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp.

2. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, các quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, không để phát sinh điểm nóng, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các kỳ họp Trung ương, Quốc hội và các ngày Lễ lớn của dân tộc.

3. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh; rà soát, tập trung trọng tâm giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; hạn chế thấp nhất việc công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên các cơ quan tỉnh và Trung ương.

4. Tiếp tục phát huy trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực coi hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức có trách nhiệm. Hội đồng nhân dân, Ủy ban Kiểm tra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung rà soát, ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt lưu ý đến phương án ngăn ngừa, xử lý điểm nóng khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn thị xã.

6. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phải có kế hoạch giải quyết cụ thể, chỉ đạo, phân công các ngành chức năng tập trung rà soát, phối hợp để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp và những vụ việc còn tồn đọng, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp; dành thời gian cho công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đi cơ sở.

7. Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Ban Tiếp công dân thị xã và các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thị xã có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và rà soát các vụ việc cụ thể ở từng địa phương, nghiên cứu, đề xuất giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài.

8. Công an thị xã nắm chắc diễn biến tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là những khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Công an cấp trên chỉ đạo kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo các đội nghiệp vụ có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường kịp thời xử lý, giải tỏa các điểm khiếu nại, tố cáo phức tạp, tụ tập đông người; nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng để ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lợi dụng quyền dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để cản trở giao thông, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, gây rối, xúc phạm, chống người thi hành công vụ, không để bị động bất ngờ.

9. Thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp công dân nhất là tiếp công định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và thủ trưởng các cơ quan, để kịp thời giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp phát sinh.

10. Công tác dự báo tình hình

- Các cơ quan Nhà nước và Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động nắm chắc tình hình tại cơ sở, kết quả giải quyết của các cơ quan cấp trên, để giải thích cho công dân và tham mưu cho lãnh đạo UBND thị xã sát thực tế và đúng quy định pháp luật, không để xảy ra điểm nóng và khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp xảy ra.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường phải thường xuyên nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo dự báo sẽ xảy ra trên địa bàn báo cáo kịp thời Chủ tịch UBND thị xã để có giải pháp giải quyết khi xảy ra khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng và khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

11. Công tác dân vận 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần làm tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên, kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi có tranh chấp. Giải thích, thuyết phục công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận, quyết định xử lý đã được xác định là đúng chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc cung cấp thông tin, bảo đảm chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan; khi có sai sót phải kịp thời cải chính, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

12. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo. Biểu dương những điển hình tốt, phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo...

13. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của nội dung nêu trên, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và bảo đảm nghiêm túc trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.


Lượt người xem:   118
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang