Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649865
Thông tin chỉ đạo điều hành
Chủ Nhật, Ngày 19/02/2023, 15:00
tiếp tục tăng cường công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã
19/02/2023
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 13292/UBND-THKSTTHC ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Long An về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nội dung Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã, UBND thị xã về công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; phải gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị mình với việc triển khai nhiệm vụ chính trị.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân. Cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

3. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" theo Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 25/02/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào thi đua "Dân vận khéo" và Hướng dẫn số 10-HD/BCĐ ngày 20/7/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thị xã gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng những nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", đồng thời các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường củng cố, xây dựng ít nhất 01 mô hình cụ thể, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" có hiệu quả thiết thực; tạo sự lan tỏa trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó khuyến khích công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước theo Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND thị xã về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thị xã Kiến Tường; Kế hoạch số 3446/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND thị xã Kiến Tường về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3949/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã Kiến Tường về thực hiện cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Kiến Tường, góp phần đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số.

5. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ; Kế hoạch số 5449/KH-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Văn bản số 3848/UBND-THKSTTHC ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về chấn chỉnh đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỷ luật phát ngôn và Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ và Kế hoạch của UBND thị xã, nhất là văn hóa công vụ khi giải quyết TTHC cho người dân.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; "Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin", khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân.

6. Tổ chức thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.

7. Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TU ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong quá trình tổ chức tiếp nhận, xử lý các ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân. Rà soát những lĩnh vực người dân có nhiều bức xúc, khiếu kiện kéo dài để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, nhất là việc quản lý đất công trên địa bàn, thực hiện chính sách đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân khi bị thu hồi đất; vấn đề môi trường; chính sách người có công; an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, cạnh tranh công bằng.Lượt người xem:   127
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang