Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 280035
Ý kiến chỉ đạo, điều hành
Thị xã Kiến Tường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn
Thứ 2, Ngày 07/10/2019, 18:00
Hoạt động vui chơi, giải trí, nhất là các loại hình dịch vụ karaoke, hoạt động nhạc sống, karaoke di động, quảng cáo, viết đặt biển hiệu, trò chơi điện tử còn phát sinh những biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường văn hóa, an toàn xã hội và trật tự, mỹ quan đô thị.

Thực hiện Công văn số 5040/UBND-VHXH ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Long An,

Thời gian qua, các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thị xã phát triển đa dạng, phong phú, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong thị xã. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, một số hoạt động vui chơi, giải trí, nhất là các loại hình dịch vụ karaoke, hoạt động nhạc sống, karaoke di động, quảng cáo, viết đặt biển hiệu, trò chơi điện tử còn phát sinh những biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường văn hóa, an toàn xã hội và trật tự, mỹ quan đô thị.

Để tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực nói trên, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan, UBND các xã, phường tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của người dân khi tham gia các loại hình dịch vụ văn hóa

Đặc biệt các văn bản quản lý nhà nước như: Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 5015/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý hoạt động "nhạc sống" trên địa bàn tỉnh Long An; Công văn số 2040/UBND-VHXH ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa. Qua đó, giúp nhân dân nhận diện được mặt trái, hiểu được những tác hại khó lường để phòng ngừa, tránh xa, không vi phạm.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh có điều kiện trên lĩnh vực văn hóa, cụ thể:

a) Đối với cơ sở hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Long An. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu đảm bảo đúng quy định pháp luật và thuần phong mỹ tục của dân tộc; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trong việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu đảm bảo theo quy định.

b) Đối với cơ sở kinh doanh karaoke cố định, nhạc sống, karaoke di động

Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Quyết định số 5015/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động "nhạc sống" trên địa bàn tỉnh Long An; gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và đưa vào quy ước, hương ước để nhân dân cùng giám sát, kiểm tra và thực hiện.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở hoạt động không đảm bảo quy định (về Giấy phép kinh doanh, nội dung bài hát, thời gian hoạt động, không đảm bảo an ninh trật tự,...).

c) Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử máy bắn cá

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2040/UBND-VHXH ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Long An. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở hoạt động không đảm bảo quy định (không giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kinh doanh sai địa điểm, hoạt động quá giờ quy định, không đảm bảo an ninh trật tự, không thực hiện nghĩa vụ thuế, máy bắn cá không rõ nguồn gốc, xuất xứ; lợi dụng trò chơi máy bắn cá để tổ chức đánh bạc...).

Triển khai các biện pháp, công tác phòng ngừa, xử lý các đối tượng kinh doanh, tham gia trò chơi điện tử máy bắn cá có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc, gá bạc, tham gia đánh bạc.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt các nội dung Công văn số 2040/UBND-VHXH ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp Công an thị xã, các cơ quan liên quan tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch kiểm tra toàn diện hoạt động trò chơi điện tử máy bắn cá trên địa bàn thị xã nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày xác định hành vi vi phạm của cá nhân, doanh nghiệp theo quy định phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký cá nhân, doanh nghiệp. Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thu hồi giấy phép hoặc tham mưu về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động, kiểm tra, xử lý vi phạm.

3. Công an thị xã

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy đối với trường hợp lắp đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo che kín lối thoát nạn, cứu hỏa theo quy định; các vi phạm về thời gian hoạt động, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Kiên quyết xử lý và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, tái phạm nhiều lần.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động trò chơi điện tử máy bắn cá trên địa bàn thị xã, kiên quyết xử lý vi phạm, lập lại trật tự trong hoạt động trò chơi điện tử máy bắn cá trên địa bàn thị xã; nghiên cứu, đề xuất UBND thị xã tạm dừng cấp phép hoạt động nếu tình hình trở nên phức tạp hơn.

- Tổ chức điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là các cơ sở kinh doanh karaoke, nhạc trẻ; tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử, nhất là loại hình máy bắn cá. Triệt xóa các băng nhóm bảo kê, đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh để hoạt động tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

- Rà soát, lập danh sách các đối tượng hình sự, các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động tại các cơ sở kinh doanh karaoke nhằm đưa ra các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Chỉ đạo bộ phận Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa (game bắn cá) cần xem xét, tạm dừng cấp giấy chứng nhận đăng ký riêng lẻ, chỉ tập trung vào các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã, Trung tâm Văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng các xã, phường nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của nhân dân.

- Chủ động phối hợp các cơ quan và địa phương có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý sau cấp phép, trường hợp phát hiện không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng địa điểm ghi trong giấy phép thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND thị xã về kinh phí cho Đội Kiểm tra liên ngành thị xã tổ chức triệt phá các tụ điểm hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng vi phạm theo khả năng cân đối và phân cấp ngân sách.

- Phối hợp các ngành có liên quan tham gia Hội đồng xác định giá tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

5. Phòng Quản lý đô thị

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và thông tin, các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường thực hiện quản lý việc xây dựng công trình quảng cáo đảm bảo phù hợp quy hoạch quảng cáo và các quy định của pháp luật về xây dựng.

- Phối hợp với UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện việc cấp phép xây dựng công trình quảng cáo, bảng hiệu (trên 20m2) đúng theo quy định. Phối hợp tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích lớn (theo quy định phải xin giấy phép xây dựng) nhưng không có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng không đúng theo nội dung giấy phép đã cấp; bảng quảng cáo, biển hiệu đặt trên hoặc che lấp nóc nhà, mái nhà.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin giám sát việc thực hiện quy hoạch quảng cáo; các vấn đề về đất phục vụ cho hoạt động quảng cáo.

- Cần có giải pháp hữu hiệu trong việc xác định độ ồn âm thanh của dàn "nhạc sống, karaoke di động" để làm cơ sở xử lý các trường hợp vi phạm tiếng ồn theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hướng dẫn các địa phương về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến độ ồn trong kinh doanh nhạc sống, karaoke di động.

7. Chi Cục Thuế thị xã

Phối hợp kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký thuế, nộp thuế, lệ phí đối với doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa, trường hợp phát hiện có hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Đội Quản lý thị trường thị xã 

Chỉ đạo lực lượng theo dõi, nắm tình hình liên quan đến các đối tượng kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá, thiết bị lắp ráp; phối hợp các ngành chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, nơi tập kết máy bắn cá; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán máy, thiết bị lắp ráp máy bắn cá không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá đang hoạt động kinh doanh nhưng không giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có́ chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời chỉ đạo công an xã, phường làm tốt công tác nắm tình hình; nhất là hoạt động nhạc sống, karaoke di động; hoạt động đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử máy bắn cá, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư. Qua đó, giao công an làm việc, kịp thời vận động các hộ dân không cho thuê địa điểm hoạt động trò chơi điện tử có dấu hiệu đánh bạc trá hình, tham mưu xử lý nghiêm các hành vi hoạt động quá giờ, vi phạm về an ninh trật tự, không thực hiện nghĩa vụ thuế, lợi dụng trò chơi máy bắn cá để tổ chức đánh bạc.

- Thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh các pa nô tuyên truyền của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn không còn phù hợp, biển hiệu sử dụng tiếng nước ngoài, bảng quảng cáo không đảm bảo hành lang an toàn giao thông, đã hư hỏng, làm mất mỹ quan đường phố. Xây dựng, bố trí các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt, tổ chức các đợt ra quân để gỡ bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép trên cột điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, tường rào góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

- Chỉ đạo các ngành chức năng địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về các thủ đoạn đánh bạc trá hình núp bóng trò chơi điện tử máy bắn cá, giúp mọi người thấy được mặt trái, để chủ động phòng ngừa, tránh xa, không vi phạm. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã nếu để hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá gây phức tạp về an ninh trật tự, nhân dân bất bình, phản ảnh đến các cơ quan chức năng và UBND thị xã.

- Hướng dẫn các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cam kết không mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, không hoạt động quá giờ quy định, không gây ồn ào, huyên náo tại các khu dân cư, nơi công cộng theo đúng quy định của pháp luật.

Văn Tấn

Lượt người xem:   138
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​