Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 257369
 
Thông tin chỉ đạo điều hành - Khen thưởng, xử phạt
 
​Quyết định Về việc khen thưởng thành tích hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp năm 2019 
 
​ QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội đối với Bến xe tàu khách thi xã Kiến Tường năm 2019 
 
​QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thi xã Kiến Tường năm 2019 
 
​ QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội năm 2019 
 
​QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng phong trào thi đua yêu nước thị xã Kiến Tường năm 2019 
 
​QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 
 
​ QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019 
 
​ QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019 
 
​ QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 
 
​QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
 V/v trả lời đơn đề nghị của Nguyễn Minh Hùng KP1, Phường 1 V/v trả lời đơn đề nghị của Nguyễn Minh Hùng KP1, Phường 1
29/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
 V/v trả lời đơn yêu cầu của công dân ngụ KP3, phường 1 V/v trả lời đơn yêu cầu của công dân ngụ KP3, phường 1
 V/v trả lời đơn yêu cầu của công dân ngụ KP3, phường 1
20/03/2020 9:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừngKiến Tường chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng
Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới tình hình thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và bất thường

Từ đầu mùa khô năm 2020 thị xã luôn chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020 đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới tình hình thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và bất thường, nắng nóng, khô hạn diễn ra trên diện rộng và thời gian kéo dài nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Thị xã đã ban hành Chỉ thị số 370/CT-UBND ngày 19/3/2020 về tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó thị xã đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan trên địa bàn thị xã tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng, PCCCR, đặc biệt là ý thức sử dụng lửa an toàn; khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải đảm bảo an toàn về PCCCR khi thực hiện các hoạt động đốt rơm, rạ vệ sinh đồng ruộng, sử dụng lửa trong sản xuất và sinh hoạt ở ven rừng, xung quanh rừng; bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, canh gác nhằm phòng, chống cháy lan.

Kiểm tra, thực hiện tốt phương án phối hợp, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, xử lý ngay các vụ cháy theo phương châm 4 tại chỗ, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Tuyên truyền, vận động chủ rừng chủ động xử lý thực bì (thân, vỏ, lá cây khô…) làm giảm vật liệu cháy; tu sửa, làm mới đường băng cản lửa, các công trình phòng, chống cháy rừng,… đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, canh gác, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt phương án PCCCR của đơn vị mình.

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xác định các vùng trọng điểm để chủ động thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy. Duy trì chế độ trực phòng cháy (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) trong suốt mùa khô; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng và điểm báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy, kịp thời thông tin đến các xã, phường, các chủ rừng để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy.

Văn Tấn

19/03/2020 5:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020Kiến Tường chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
Phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu quan trọng gồm: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 369 tỷ 905 triệu đồng; sản lượng lương thực khoảng 175.036 tấn

Ngày 17 tháng 3 năm 2020 UBND thị xã Kiến Tường ban hành Chỉ thị số 335/CT-UBND để phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Mục tiêu chỉ thị đã yêu rõ như sau:

Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế chủ yếu gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế; tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý, cải cách hành chính đi vào chiều sâu; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an sinh và trật tự an toàn xã hội.

Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua toàn dân, toàn diện, liên tục, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND thị xã, với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu quan trọng gồm: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 369 tỷ 905 triệu đồng; sản lượng lương thực khoảng 175.036 tấn, trong đó có 50% sản lượng lúa chất lượng cao; hộ nghèo giảm 30 hộ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,3%; 18 trường đạt chuẩn quốc gia;  tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85%; xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 05 xã,....

Bên cạnh đó chỉ thị cũng đề ra những nhiệm vụ triển khai thực hiện cụ thể.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục phát huy và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, triển khai những nội dung mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Hoàn chỉnh Quy định về tổ chức và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai tổ chức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa các cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin tuyên truyền trong phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt đợt phát động thi đua; chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; chấn chỉnh, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị.

Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức - người lao động trực tiếp - nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng điển hình tiên tiến.

Kiện toàn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp cho phù hợp với thực tế nhân sự. Thực hiện tốt công tác kiểm tra ngành Nội vụ (lĩnh vực thi đua, khen thưởng); nắm tình hình thực tế phong trào thi đua và hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể ở một số xã, phường.

 Văn Tấn

18/03/2020 3:00 CHĐã ban hành
Quyết định Về việc khen thưởng thành tích hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp năm 2019Quyết định Về việc khen thưởng thành tích hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp năm 2019
18/03/2020 3:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn xin mua lại đất của bà Phùng Thị Hoa HậuTrả lời đơn xin mua lại đất của bà Phùng Thị Hoa Hậu
17/03/2020 9:00 SAĐã ban hành
V/v trả lời đơn của ông Trần Minh Trị, ngụ khu phố 3, Phường 3, thị xã Kiến TườngV/v trả lời đơn của ông Trần Minh Trị, ngụ khu phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường
12/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
 V/v trả lời đơn yêu cầu cắm mốc ranh giới đất Phạm văn Nghĩa V/v trả lời đơn yêu cầu cắm mốc ranh giới đất Phạm văn Nghĩa
12/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển thủy sản  trên địa bàn thị xã Kiến Tường năm 2020Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển thủy sản  trên địa bàn thị xã Kiến Tường năm 2020
Hoạt động kinh doanh, cung cấp vật tư, dịch vụ trong nuôi thủy sản còn phức tạp, giá cả tăng cao và chất lượng còn kém; thị trường tiêu thụ và giá cả sản phẩm đầu tra không ổn định

Năm 2019, tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất năm qua cũng còn một số khó khăn như: Thời tiết diễn biến bất thường, chất lượng giống thủy sản chưa đảm bảo; hoạt động kinh doanh, cung cấp vật tư, dịch vụ trong nuôi thủy sản còn phức tạp, giá cả tăng cao và chất lượng còn kém; thị trường tiêu thụ và giá cả sản phẩm đầu tra không ổn định; tình hình tự phát ương nuôi cá tra giống có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất nông nghiệp.

Để phát triển nuôi thủy sản năm 2020 đạt hiệu quả tốt, thị xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Đối tượng nuôi chủ lực ở vùng nước ngọt là cá tra, cá lóc, cá sặc rằn,… Ngoài ra, cần quan tâm phát triển các đối tượng thủy sản đặc sản có giá trị kinh tế cao như: Baba, lươn, ếch,… và các loài cá cảnh.

Khuyến khích phát triển nuôi thủy sản theo hướng VietGAP hoặc áp dụng mô hình nuôi ít thay nước, có sử dụng chế phẩm sinh học định kỳ; nuôi luân canh, xen canh nhằm hạn chế mầm bệnh tồn lưu trong môi trường. Các cơ sở nuôi phải có ao lắng, ao chứa nước thải nhằm hạn chế ô nhiễm và lây lan mầm bệnh.

Đối tượng nuôi phải phù hợp với điều kiện cụ thể, khi người dân đã nắm vững quy trình kỹ thuật nuôi và có thị trường ổn định thì khuyến khích mở rộng sản xuất. Đối với những vùng nuôi mà điều kiện hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo thì chỉ nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến. Riêng các cơ sở có đủ điều kiện thì nuôi theo mô hình ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế.

Quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt.

Bên cạnh đó, thị xã cũng tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm tra chất lượng giống thủy sản; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi; kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư dùng trong nuôi thủy sản và kiểm tra đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản theo quy định; kiểm tra, giám sát dư lượng kháng sinh và chất độc hại trên các sản phẩm thủy sản nuôi, điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm thủy sản tại các cơ sở nuôi, thu gom, sơ chế, chế biến thủy sản.

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; hướng dẫn các quy trình nuôi mới phù hợp với điều kiện của từng vùng nuôi, quy trình ương cá tra giống đạt tỷ lệ sống cao.

Triển khai thí điểm, truyên truyền, vận động, hỗ trợ các mô hình nuôi tiên tiến, đạt hiệu quả kinh tế. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sản và triển khai thí điểm các mô hình nuôi ứng dụng công nghệ cao.

Văn Tấn

09/03/2020 5:00 CHĐã ban hành
V/v trả lời đơn của ông Trần Minh Trị, ngụ khu phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường V/v trả lời đơn của ông Trần Minh Trị, ngụ khu phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường
09/03/2020 5:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường triển khai trồng cây phân tán trên địa bàn năm 2020Kiến Tường triển khai trồng cây phân tán trên địa bàn năm 2020
Trong năm 2019 hộ gia đình đã trồng 100.000 cây/40.000 cây theo kế hoạch tỉnh giao, đạt 250% kế hoạch năm 2019

Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An có tổng diện tích rừng trồng tập trung là 248,43 ha. Trong đó: Rừng phòng hộ 70,79 ha; rừng sản xuất 177,65 ha. Trong năm 2019 khai thác rừng tập trung 78,05 ha; sản lượng 3.902,5 m3 gỗ; 1.248,80 ster củi. 

Trong năm 2019 hộ gia đình đã trồng 100.000 cây/40.000 cây theo kế hoạch tỉnh giao, đạt 250% kế hoạch năm 2019 (trong số cây đã trồng có 1.200 cây tỉnh cấp, 55.000 cây nguồn kinh phí của UBND thị xã, 43.800 cây nhân dân trồng); khai thác cây phân tán 167.670 cây, tổng khối lượng khai thác gồm: Gỗ 1.198 m3, củi 191,62 ster.

Dự án trồng rừng phòng hộ tuyến biên giới trên địa bàn 2 xã Bình Hiệp, Bình Tân đã trồng 6.000 cây loài cây tre trên toàn tuyến.

Nhằm duy trì và phát triển được phong trào trồng cây nhân dân mà Bác Hồ đã khởi xướng, tạo thành một nét đẹp truyền thống. Tận dụng triệt để đất và lao động góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, ổn định đời sống cho người dân. Tạo cảnh quan cho khu vực; góp phần bảo vệ các công trình kết cấu hạ tầng, bảo vệ đất đai, môi trường sinh thái, phòng hộ sản xuất nông nghiệp, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu.

Năm 2020, thị xã Kiến Tường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để mọi người đều hiểu được những hiệu quả thiết thực của việc trồng cây.

Theo đó, thị xã đã triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2020 đến các xã, phường cụ thể như sau: Tổng số chỉ tiêu năm 2020: 30.000 cây phân tán (Tràm bông vàng, Bạch đàn, Tràm cừ…); 1000 cây lâm nghiệp (Sao, Dầu). Phân bổ 1000 cây từ nguồn cây của tỉnh hỗ trợ cho 02 xã Bình Hiệp và Thạnh Trị; chỉ tiêu 30.000 cây phân tán khác chủ yếu bố trí trồng trong phần đất của dân các xã, phường.

Trên các tuyến bờ kênh, đường giao thông trồng được các loại cây như: Tràm cừ, tràm bông vàng, bạch đàn, sao, dầu, phượng, bằng lăng...

Các cụm, tuyến dân cư, công nghiệp, cơ quan trường học, trạm y tế trồng các loại như sao, dầu, phượng, xà cừ, bằng lăng...

Vườn hộ gia đình và bờ mương, bờ vùng, bờ thửa có khả năng trồng cây tràm bông vàng, bạch đàn.

Các cây được khuyến cáo trồng vào mùa mưa. Tùy theo tình hình thời tiết, loài cây mà chọn thời điểm trồng thích hợp để đạt tỷ lệ sống cao.

Giao khoán cho các tổ chức, đoàn thể, hộ gia đình, cá nhân nhận trồng cây phân tán, đến chu kỳ khai thác được hưởng 100% giá trị sản phẩm và chỉ thực hiện đối với các loài cây gỗ nhỏ, chu kỳ ngắn như tràm, keo, bạch đàn,... riêng đối với các cây gỗ lớn, lâu năm (sao, dầu) không được khai thác.

Văn Tấn

09/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” Kiến Tường: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”
Phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải nhựa, chất thải rắn khó phân hủy. Từng bước tác động đến nhận thức để thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, hộp xốp, túi nilon khó phân hủy trong người dân, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địa bàn thị xã không còn hình ảnh rác thải là túi nhựa và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa". Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Thị xã Kiến Tường phát động phong trào chống rác thải nhựa. Từ đó thị xã yêu cầu tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; các cơ quan, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn thị xã không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hành động và vận động người thân cùng thực hiện "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần".

Tăng cường thời lượng phát các tin, bài viết, phóng sự,… trên đài truyền thanh thị xã; tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động; treo băng-rôn trực quan,… nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon, kêu gọi mọi người cùng thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ việc sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa một.

Tổ chức ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải nhựa: Phát động và duy trì thường xuyên phong trào ra quân "Chống rác thải nhựa", kết hợp vai trò xung kích là đoàn viên thanh niên, các bộ, công chức, người lao động,… trong hệ thống chính trị thị xã và huy động sự tham gia của cộng đồng cùng thực hiện hoạt động thu gom, phân loại các loại sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Phấn đầu đến cuối năm 2020, không còn hình ảnh rác thải là túi nhựa xuất hiện nơi công cộng trên địa bàn thị xã.

Khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất các bao bì thân thiện môi trường trên địa bàn thị xã. Vận động, kêu gọi cá nhân và tổ chức thị xã sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, tái sử dụng thân thiện với môi trường thay thế các sản phẩm nhựa khó phân hủy, hộp xốp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Văn Tấn

09/03/2020 3:00 CHĐã ban hành
 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội đối với Bến xe tàu khách thi xã Kiến Tường năm 2019  QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội đối với Bến xe tàu khách thi xã Kiến Tường năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thi xã Kiến Tường năm 2019QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thi xã Kiến Tường năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích kinh tế-xã hội năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng phong trào thi đua yêu nước thị xã Kiến Tường năm 2019QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng phong trào thi đua yêu nước thị xã Kiến Tường năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
Về việc trả lời nội dung kiến nghị của bà Hồ Bích Phương Về việc trả lời nội dung kiến nghị của bà Hồ Bích Phương

Về việc trả lời nội dung kiến nghị của bà Hồ Bích Phương . Chi tiết xem tại đây.

09/03/2020 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Đấu tranh chống buôn lậu,  gian lận thương mại và hàng giả năm 2020Kiến Tường: Đấu tranh chống buôn lậu,  gian lận thương mại và hàng giả năm 2020
Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường

Năm 2019, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn vẫn còn diễn ra tương đối phức tạp. Nổi lên tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy, đường cát, thuốc lá điếu nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ… gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dung.

Ban chỉ đạo 389 thị xã đã ban hành Kế hoạch số 408/KH-UBND nhằm kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tình hình buôn lậu qua biên giới của thị xã; tình hình gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, hải quan; ngăn chặn và xử lý triệt để, kịp thời tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm khác; tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

Theo đó, Ban chỉ đạo 389 yêu cầu tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới đường bộ, các đường mòn, lối mở, kênh, rạch, các tuyến giao thông đường thủy giữa Việt Nam và Campuchia để kịp thời phát hiện, đấu tranh loại bỏ các điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng nhập lậu trong khu biên giới; Phối hợp với lực lượng Hải quan, chính quyền địa phương xây dựng phương án tuần tra, chốt chặn tại các tuyến đường có khả năng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là mặt hàng thuốc lá điếu, gỗ, đường, hàng điện tử đã qua sử dụng; từng bước nâng cao nhận thức của Nhân dân về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới.

Tăng cường kiểm tra sau thông quan, thực hiện đầy đủ, đúng quy định, quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định hiện hành; thu thập thông tin các doanh nghiệp cập nhật vào hệ thống rủi ro, tổng hợp, thiết lập các tiêu chí quản lý, phân loại đối tượng để có biện pháp quản lý cụ thể, phù hợp. Xác định đối tượng, mặt hàng trọng điểm để có các kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả ngay từ đường biên.

Nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đối tượng cầm đầu, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá các tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng. Nhanh chóng điều tra làm rõ, truy tố các vụ án liên quan đến buôn lậu hàng cấm, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, có giá trị lớn để xử lý theo quy định pháp luật.

Nắm chắc các địa bàn, luồng tuyến, địa bàn trọng điểm, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu mới phát sinh; lập danh sách các đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuê để có giải pháp quản lý hoặc phối hợp với chính quyền địa phương có biện pháp tuyên truyền quản lý, giáo dục.

Làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu, hàng hóa nhập lậu trên các tuyến đường bộ và đường thủy.

Bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường hàng hóa, đặc biệt là thời điểm lễ tết cuối năm; tiếp tục thực hiện chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn kết hợp đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng, đầu cơ găm hàng lương thực, thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi giả, kém chất lượng, chất cấm, mặt hàng thiết yếu sử dụng nhiều trong dịp Tết gây ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng nông sản và thủy sản; phối hợp kiểm tra, kiểm dịch các loại hoa quả, đồ uống, thực phẩm, gia súc, gia cầm… đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, không để xảy ra và làm lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm cho người và động vật.

Chống thất thu thuế, nợ đọng thuế, phát hiện các hành vi kê khai thấp giá so với thực tế…; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi trốn thuế; tăng cường đấu tranh chống gian lận trong lĩnh vực thuế, gian lận hóa đơn chứng từ.

Xây dựng các bản tin tuyên truyền pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, an toàn thực phẩm; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các biện pháp chế tài, xử phạt đối với hành vi vi phạm để nhân dân biết, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả. Cảm hóa giáo dục, tạo việc làm cho các đối tượng có hành vi phạm, vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Văn Tấn

25/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19Kiến Tường: tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thải bỏ khẩu trang y tế sau sử dụng không đúng quy định dẫn đến nguy cơ lây nhiễm đến cộng đồng và ô nhiễm môi trường

Hiện nay việc sử dụng khẩu trang, trong đó có khẩu trang y tế trong một bộ phận người dân sử dụng chưa đáp ứng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tình trạng thải bỏ khẩu trang y tế sau sử dụng không đúng quy định dẫn đến nguy cơ lây nhiễm đến cộng đồng và ô nhiễm môi trường.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế và xử lý khẩu trang thải bỏ sau khi sử dụng đúng quy định. UBND thị xã các ngành, địa phương triển khai thực hiện một số công tác sau:

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh. Nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân. Đối với những loại khẩu trang này, không có nguy cơ nhiễm bệnh thì được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, của Bộ Y tế và sau khi sử dụng phải được bỏ vào đúng nơi quy định, không được thải ra ngoài môi trường và phải được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường.

Kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải nguy hại (có xử lý chất thải y tế lây nhiễm) tại địa phương và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tập trung bố trí các điểm thu gom, lưu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định; hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế thăm, khám trước khi ra về phải thải bỏ vào các thiết bị lưu chứa chất thải y tế và xử lý theo đúng quy định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng để tái sử dụng nhằm trục lợi bất chính, trường hợp phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giám sát công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn quản lý nói chung, chất thải rắn sinh hoạt nói riêng và đồng thời có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên làm công tác vệ sinh môi trường xung quanh nhà, kịp thời phát hiện và thu gom, tiêu hủy đúng cách, hợp vệ sinh đối với các khẩu trang đã qua sử dụng do người khác xả thải trên đường và nơi công cộng.

Văn Tấn

25/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong hoạt động Vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2019Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong hoạt động Vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2019
25/02/2020 10:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTr-BCA-HCCVN, ngày 18/4/2014 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2014-2020 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trQUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTr-BCA-HCCVN, ngày 18/4/2014 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2014-2020 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước tr
25/02/2020 10:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Phát huy vai trò của phụ nữKiến Tường: Phát huy vai trò của phụ nữ
Nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao vị thế phụ nữ trên lĩnh vực chính trị

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng cơ sở, đơn vị và cộng đồng xã hội về nhận thức bất bình đẳng giới, giảm khoảng cách giữa nam và nữ trong các lĩnh vực theo chương trình mục tiêu quốc gia về Bình đẳng giới.

Nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao vị thế phụ nữ trên lĩnh vực chính trị; cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực, đóng góp ngày càng lớn hơn cho gia đình, xã hội và phát triển bền vững của địa phương. UBND thị xã Kiến Tường ban hành Kế hoạch số 415/KH-UBND ngày 21/02/2020.

Theo đó, Kế hoạch đã đạt ra những mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể sau:

1. Mục tiêu 1: Lĩnh vực chính trị

+ Chỉ tiêu:

 - Phấn đấu đạt trên 40% UBND các cấp trong thị xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

 - Phấn đấu đạt 40% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ, nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

 - Đạt 40% tỷ lệ nữ được phát triển Đảng trong tổng số đảng viên được phát triển.

- Duy trì và giữ vững tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015 -2020, từ 22,67% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 phấn đấu trên 35%.

+ Giải pháp thực hiện:

- Phòng Nội vụ phối hợp các ngành có liên quan quán triệt sâu rộng Luật Bình đẳng giới, quan tâm đến công tác gắn với chương trình đào tạo phát huy nguồn nhân lực của Thị ủy Kiến Tường giai đoạn 2016-2020.

 - Trong quy hoạch cán bộ ở các phòng ban, đơn vị các xã, phường chú trọng việc quy hoạch cán bộ là nữ ở cương vị lãnh đạo.

 - Tiếp tục phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội, xóa bỏ định kiến đối với phụ nữ. Giải quyết tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến phụ nữ.

 - Phối hợp cùng các cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan của đảng, các đoàn thể, UBND các xã, phường lập danh sách nữ có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2020 để đưa vào kế hoạch của thị xã.

- Xây dựng kế hoạch về quy hoạch cán bộ phải thực hiện lồng ghép giới vào chỉ tiêu đào tạo, tuyển dụng, cơ cấu, đề bạt cán bộ lãnh đạo. Hướng dẫn các xã, phường và cơ quan, đơn vị cấp thị xã quy hoạch cán bộ nữ. Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất việc bổ nhiệm nữ lãnh đạo chủ chốt trong tất cả các xã, phường và cơ quan.

- Tổ chức lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, trong công tác tổ chức cán bộ cơ cấu hợp lý công chức nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở một số ngành đặc thù.

- Xác định tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện công tác đào tạo nguồn và quy hoạch dài hạn cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ với các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể.

- Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã chủ trì phối hợp với các ngành tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 16/5/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề về công tác cán bộ nữ; tiếp tục tuyên truyền Luật Bình đẳng giới rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước…

 - Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Luật Bình đẳng giới, chú ý các quy định về độ tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm.

2. Mục tiêu 2: Lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm

+ Chỉ tiêu:

- Thực hiện tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu giải quyết việc làm cho 2.500 lao động (tính cả nam và nữ), trong đó tỷ lệ nữ 50% (1.250 lao động) và tỷ lệ nam 50% (1.250 lao động).

- Phấn đấu đạt 35% nữ làm chủ doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

- Phối hợp với các Ban, ngành mở ít nhất 8 lớp đào nghề cho lao động nông thôn với 280 lao động (tính cả nam và nữ), trong đó tỷ lệ nữ 60% (168 lao động) và tỷ lệ nam 40% (112 lao động).

 - Tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo vùng sâu, vùng biên giới có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 90%.

+ Giải pháp thực hiện:

- Thực hiện có chiều rộng và chiều sâu công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho 95% cán bộ, hội viên và 60% phụ nữ về Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; chính sách, pháp luật mới có liên quan đến phụ nữ; truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết thi đua yêu nước; các chương trình, đề án của Hội LHPN Việt Nam. Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- Phát động 100% cán bộ và 45% phụ nữ tiếp tục đăng ký ngay sau khi bình xét xong của năm cũ. Kết quả bình xét (so với số đăng ký) trên 90% cán bộ, và 60% phụ nữ đạt 03 tiêu chuẩn phong trào thi đua và các tiêu chí học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Củng cố, nâng chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở; 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên được tập huấn; 100% ấp/khu phố có CLB phụ nữ đảm bảo sinh hoạt định kỳ, chú trọng việc phối hợp tổ chức lồng ghép nâng chất lượng nội dung, phương pháp hoạt động.

- Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tiếp cận hộ nghèo, đồng thời làm tốt công tác tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm - giảm nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng, phát triển nhân rộng các mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm, hỗ trợ tăng nguồn vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho phụ nữ nghèo để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, đồng thời tranh thủ vốn vay giải quyết việc làm của thị xã để mở rộng ngành nghề cho phụ nữ nông thôn.

- Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) thị xã chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Cơ sở Dạy nghề Đồng Tháp Mười và các cơ sở dạy nghề khác tạo điều kiện cho phụ nữ có nhu cầu việc làm và đào tạo nghề.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Giải quyết việc làm – Giảm nghèo tại các xã, phường, phát triển mô hình tiết kiệm tín dụng. Hội phụ nữ cần kết hợp với các ngành liên quan tập huấn về quản lý và chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện cuộc sống; vận động cộng đồng quan tâm chăm sóc, giúp đỡ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, neo đơn.

  3. Mục tiêu 3: Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 + Chỉ tiêu:

- Đảm bảo 70% các trường học có nữ tham gia lãnh đạo, quản lý.

- Đảm bảo 30% nữ tham gia vào cấp ủy Đảng.

- Có ít nhất 70% cán bộ quản lý nữ trong ngành được bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Năm 2020 cử thêm nữ cán bộ quản lý tham gia lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục và trung cấp lý luận chính trị.

- Đảm bảo tỷ lệ nữ đưa đi đào tạo đại học, tin học, ngoại ngữ quản lý đạt 90%.

- Phân công công tác phù hợp với năng lực của nữ CB-GV-NV. Chú trọng về việc luân chuyển, thuyên chuyển cho nữ CB-GV-NV.

- Công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ: Huy động những người từ 15 đến 35 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 99,07% trở lên; tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 -60 đạt ngang bằng với nam (98%), xã biên giới đạt (90%).

- Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ thạc sỹ và tương đương đạt 25%.

- Quan tâm giúp đỡ kịp thời nữ học sinh có nguy cơ bỏ học và bồi dưỡng, phụ đạo nữ học sinh yếu kém để giảm tỷ lệ bỏ học của nữ xuống 0,5% ở tiểu học; dưới 2% cấp THCS.

- Giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo ở các cấp 99%.

- Vận động 100% CB-GV-NV khám sức khoẻ, khám phụ khoa; vận động nữ CB-GV-NV mang thai tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

+ Giải pháp thực hiện:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chủ trì phối hợp với các ngành, thành viên có liên quan xây dựng chương trình phổ cập tiểu học - chống tái mù chữ và phổ cập trung học cơ sở đạt các chỉ tiêu trên. Thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, hạn chế trẻ em bỏ học và vận động đưa trẻ trở lại trường lớp kịp thời. Thống kê lại số nữ chưa biết chữ ở độ tuổi dưới 40 tuổi, tỷ lệ nữ đi học ở các cấp, đưa nội dung trên vào các đợt kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục của thị xã.

- Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ, Liên đoàn lao động thị xã tổ chức các cuộc hội nghị chuyên đề về công tác quy hoạch đào tạo cán bộ nữ để tìm ra giải pháp phù hợp nhằm tăng tỷ lệ nữ được đào tạo sau đại học và chuyên môn nghiệp vụ. Động viên khuyến khích phụ nữ học tập, có những đề xuất về chính sách ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Phòng Nội vụ thị xã chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan thống kê tình hình cán bộ nữ để có kế hoạch ưu tiên chuẩn hóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nữ, nhất là ở cơ sở.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về giới bằng nhiều loại hình hoạt động phong phú, tập trung để tạo điều kiện cho giáo viên ở cơ sở tham gia.

- Phân công công tác phù hợp với năng lực của nữ cán bộ giáo viên, nhân viên. Chú trọng về việc luân chuyển, thuyên chuyển cho nữ cán bộ giáo viên, nhân viên. Tạo điều kiện thuận lợi về ăn, ở, sinh hoạt cho nữ CB-GV-NV ở xa có đủ điều kiện công tác tốt.  

4. Mục tiêu 4: Lĩnh vực y tế

* Chỉ tiêu:

- Không để xảy ra tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản.

- Tỷ số phá thai giảm so với năm trước.

- Tỷ lệ phụ nữ sinh được chăm sóc sau sinh đạt > 95%

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 8 %

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai 3 lần trở lên > 100%.

- 90% số trẻ sinh ra được thực hiện kỹ thuật sàng lọc sơ sinh.

- 90% thai phụ được thực hiện các kỹ thuật chuẩn đoán trước sinh.

- 95% nam, nữ kết hôn được tư vấn và kiểm tra sức khoẻ.

- Giảm tỷ lệ phá thai dưới 20/100 trẻ sinh còn sống.

- Trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng mở rộng trên 95%.

- Giảm tỷ suất sinh thô 0,02%o,

- Tỷ lệ phát triển dân số nhiên dưới 0,7%.

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 0,05%/năm.

- Tỷ số giới tính khi sinh dưới mức 108 nam/100 nữ.

- Tỷ lệ phụ nữ sinh được quản lý thai 100%.

- Phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván 100%

- Ít nhất có 50% phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và dự phòng chống lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con vào năm 2020.

- Trên 80% phụ nữ trong độ tuổi 15-49 được tiếp cận dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ.

* Giải pháp thực hiện:

- Trung tâm Y tế chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, các dự án lồng ghép về chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ, chương trình phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường.

- Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các Trạm y tế để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. Góp phần xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế nhà nước để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện để y tế cơ sở đáp ứng được nhiều dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân nói chung, nhất là dịch vụ khám chữa bệnh cho phụ nữ liên quan đến thai sản.

- Tạo điều kiện khuyến khích phụ nữ tham gia các loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện và có biện pháp hỗ trợ cho phụ nữ nghèo được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

- Tích cực tuyên truyền vận động phụ nữ hưởng ứng các chiến dịch truyền thông chăm sóc SKSS/KHHGĐ, đồng thời tổ chức nhiều hình thức vận động phụ nữ tham gia vào các nhóm KHHGĐ- tăng thu nhập, tổ không sinh con thứ 3 trở lên, tổ chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

5. Mục tiêu 5: Lĩnh vực văn hóa và thông tin và thể dục thể thao

* Chỉ tiêu:

- Định kỳ kiểm tra Nhà sách, các điểm bán sách báo kịp thời thu hồi các xuất bản phẩm về lựa chọn giới tính thai nhi.

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Tăng thời lượng phát sóng các chương trình, chuyên mục và số lượng các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức nâng cao kỹ năng truyền thông, giáo dục về giới, phổ biến Luật Bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật về gia đình, phòng chống Bạo lực gia đình, thực hiện các chiến lược chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, linh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng khu vực.

-Tổ chức nói chuyện chuyên đề về vai trò, vị trí người phụ nữ, về hạnh phúc gia đình...

* Giải pháp thực hiện

 - Các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, về những thành đạt của phụ nữ trong việc tham gia quản lý và lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội.

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên , hội viên các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và vận động gia đình, nhân dân cùng thực hiện.

6. Mục tiêu 6: Lĩnh vực gia đình

* Chỉ tiêu:

- Rút ngắn khoảng cách thời gian nam tham gia công tác gia đình sẽ nhiều hơn nữ từ 10%-15%.

- Đảm bảo nạn nhân của bạo lực gia đình (đã phát hiện) được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình.

* Giải pháp thực hiện:

- Tham mưu Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Công tác gia đình và phòng, chống Bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan.

- Tăng cường công tác phối hợp với ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật để góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí vai trò trách nhiệm của các cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư, tích cực thực hiện công tác phòng, chống Bạo lực gia đình.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống Bạo lực gia đình vào hoạt động của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

- Chú trọng xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phát huy vai trò của nam giới trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Duy trì tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 cấp thị xã, tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, tuyên dương cá nhân điển hình trong thực hiện mô hình "Nam giới điểm 10", tổ chức Hội thi nấu ăn góp phần tuyên truyền ý nghĩa "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương".

- Tiếp nhận và phát hành các tài liệu tuyên truyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình, kỹ năng giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, chào mừng kỷ niệm "ngày Gia đình Việt Nam (28/6)", Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Hội nghị, họp mặt, sinh hoạt lồng ghép, nói chuyện chuyên đề, pano, paner, băng rôn đường phố, xe thông tin lưu động, hội thi, hội diễn...

       Đồng thời kế hoạch còn nhấn mạnh việc triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trên từng địa bàn đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất trên các lĩnh vực đời sống. Tạo điều kiện cho các gia đình nghèo, gia đình khó khăn được hưởng các dịch vụ về y tế, ưu tiên trong giáo dục - đào tạo và vay vốn từ các chương trình, dự án để phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo cho phụ nữ và trẻ em có điều kiện cải thiện cuộc sống. Làm tốt công tác truyền thông cho phụ nữ kịp thời nắm thông tin hiểu biết pháp luật. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác Bình đẳng giới. Phát động phong trào: Mỗi xã, phường và khối cơ quan đăng ký từ 1 đến 2 mô hình hoạt động thực hiện Bình đẳng giới. Tiếp tục thực hiện hưởng ứng tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống Bạo lực gia đình trên cơ sở giới.

Văn Tấn

25/02/2020 10:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
14/02/2020 5:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​