Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 669128
Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 07/06/2021, 16:00
Thị xã Kiến Tường, Kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm 2021 gắn với tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
07/06/2021 | Ban biên tập
Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo. Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh 34-PL/2007/PL-UBTVQH Khóa 11, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về về thực hiện QCDC và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Tổ chức sơ kết 05 năm việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI "về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở". Từ đó, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị.

Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp tiếp tục duy trì nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ; phối hợp với chính quyền, các cơ quan nhà nước thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hệ thống dân vận từ thị xã đến cơ sở tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Qua đó, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay cả hệ thống chính trị tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống dịch Covid-19 bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế", bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tuyên truyền các văn bản của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức như: Mở chuyên trang, chuyên mục "Tuyên truyền bầu cử"; Đăng phát các tin, bài viết, chuyên mục, phóng sự về cuộc bầu cử; Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tổ chức tọa đàm, cấp phát tài liệu (xuất bản phẩm, tờ gấp, tờ rơi, đĩa,...), các hình thức cổ động trực quan (băng ron, panô, áp phích, khẩu hiệu), thông tin lưu động, tuyên truyền qua Email, tin nhắn SMS, mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zalo,...). Qua đó, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã, xã, phường tổ chức 03 cuộc hội nghị hiệp thương đảm bảo dân chủ, đúng thời gian, quy định của Luật Bầu cử QH và HĐND các cấp. Tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử và hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được 28 cuộc đảm bảo, cử tri tín nhiệm 100%. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp để vận động bầu cử tổ chức cấp thị xã 24 cuộc; cấp xã, phường 37 cuộc. Ngoài ra, MTTQ thị xã đã thành lập đoàn đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở thị xã 16 cuộc, xã, phường 37 cuộc.

Kết quả tỷ lệ cử tri đi bầu đại biểu các cấp đạt 100%, số lượng đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 bầu được là 30/30 đại biểu đảm bảo đủ, đúng theo quy định. Cấp xã, phường bầu được 187/189 đại biểu (khuyết 02 đại biểu ở xã Thạnh Hưng).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND cấp  nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công, thật sự là ngày hội non sông của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên cả nước nói chung, thị xã Kiến Tường nói riêng. Mặt dù thời gian chuẩn bị tương đối ngắn nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền, UB MTTQ và các tổ chức thành viên trong thị xã xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. Từ đó đã có sự quán triệt sâu sắc, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trong quá trình triển khai, chuẩn bị công tác bầu cử theo đúng luật định, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và tiết kiệm.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, thực hiện đầy đủ chương trình kế hoạch đã đề ra, chỉ đạo triển khai thực hành dân chủ đi vào thực chất, tránh hình thức; chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm công khai, minh bạch thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, các dự án trên địa bàn; tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, ban thanh tra nhân dân trong thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội để góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh./.


Lượt người xem:   298
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang