Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 521141
Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 26/01/2022, 21:00
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Kiến Tường
26/01/2022
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Kiến Tường

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long An, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn thị xã Kiến Tường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; các nhiệm vụ theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

b) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đáp ứng được yêu cầu của người dân và toàn xã hội, tạo chuyển biến sâu sắc trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thị xã, góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, quy định pháp luật, các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò của Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã; các đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; tăng cường công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động PBGDPL đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

b) Nội dung, cách thức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nhu cầu xã hội; đa dạng hóa, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Công tác PBGDPL

1.1. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, đoàn thể thị xã và các xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của tỉnh.

1.2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thị xã. 

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.3. Triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL

a) Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, đoàn thể thị xã và các xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của tỉnh.

b) Tổ chức triển khai thực hiện Đề án về PBGDPL (theo hướng dẫn của các sở, ngành tỉnh).

1.4. Triển khai, phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành

Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương, của tỉnh; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các chính sách, quy định về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng thực hiện PBGDPL tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;...

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, đoàn thể thị xã và các xã, phường; cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.5. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật…; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác PBGDPL theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: các ngành, đoàn thể thị xã; cấp xã.

- Thời gian thực hiện: cả năm và theo hướng dẫn.

1.6. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, cấp xã thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm (cao điểm từ ngày 31/10/2022 đến ngày 30/11/2022).

1.7. Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL: người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Công an thị xã, các Đồn biên phòng đóng trên địa bàn thị xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và thông tin và UBND các xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, đoàn thể thị xã và các xã, phường; cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

1.8. Tiếp tục nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổng kết 12 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, đoàn thể thị xã và các xã, phường; cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm và theo hướng dẫn của tỉnh.

1.9. Tiếp tục triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 5847/UBND-NCTCD ngày 24/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật trên địa bàn thị xã.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Công an thị xã, BCH Quân sự thị xã, các Đồn Biên phòng, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã (địa bàn biên giới, xã khó khăn).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.10. Theo dõi, hướng dẫn, khảo sát, đánh giá các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả về PBGDPL trên địa bàn thị xã. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, khai thác có hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL; các ứng dụng PBGDPL hoạt động trên nền tảng thiết bị di động thông minh được xây dựng và vận hành; thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu của thị xã trong hình mới…

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; Phòng Văn hóa và Thông tin; các cơ quan,ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp xã.  

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Công tác hòa giải ở cơ sở 

2.1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở theo Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.2. Củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, cán bộ, công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành trên 90%.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã.  

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.3. Phối hợp với cơ quan dân vận các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua "dân vận khéo".

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Dân vận cùng cấp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.4. Tiếp tục triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tổng kết Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022"

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm và tổng kết vào Quý IV/2022.

3. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

3.1. Triển khai, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, gắn với việc thực hiện tiêu chí về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, đoàn thể thị xã và các xã, phường; cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3.2. Xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, gắn với việc thực hiện tiêu chí về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện, kết, tổng kết có hiệu quả các Chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp số 5196/CTr-BLĐTBXH-BTP ngày 11/12/2017 phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018-2022.

Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018-2023.

Chương trình phối hợp số 4144/CTr-BTP-TWĐTN ngày 29/10/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022.

Chương trình phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2023.

Chương trình phối hợp số 1355/CTr-BGDĐT-BTP ngày 30/12/2019 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2020-2025.

Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022...

Thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ này ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, đoàn thể thị xã; cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan,ban, ngành thị xã, Ủy ban nhân dân các xã; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các đoàn thể thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2022 linh hoạt, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn; có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả gửi về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Tư pháp) theo 6 tháng (trước ngày 10/5/2022) và năm (trước ngày 10/11/2022) để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp theo quy định.

2. Giao Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/5/2022) và năm (trước ngày 15/11/2022).

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, các ngành liên quan hướng dẫn khai thác có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL phù hợp với yêu cầu tình hình mới.

4. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn, Phòng Tư pháp thống nhất với Phòng Nội vụ (HĐ thi đua - Khen thưởng) trình Ủy ban nhân dân thị xã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã.


Lượt người xem:   33
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang