Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649774
Thông tin tuyên truyền
Chủ Nhật, Ngày 26/03/2023, 22:00
Nâng cao chất lượng công tác Tư pháp trên địa bàn thị xã Kiến Tường
26/03/2023

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác Tư pháp trên địa bàn thị xã Kiến Tường, Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND thị xã Kiến Tường về ban hành Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành thị xã; Ủy ban nhân các xã, phường: triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp do UBND thị xã giao; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tư pháp trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn thị xã với phong trào thi đua "Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao".

Về công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn
 bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; kế hoạch số 109/KH-UBND ngày  11/01/2023 của UBND tỉnh Long An về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023, góp phần hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về PBGDPL. Triển khai, phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành: Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương, của tỉnh; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp…

3. Công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

- Tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính mới trên các lĩnh vực; Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023;

- Tham mưu UBND thị xã Kiến Tường xây dựng Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023, Kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ngành và địa phương, kịp thời phát hiện tham mưu xử lý các tồn tại, hạn chế trong áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Công tác hành chính tư pháp và bồi thường nhà nước

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch; tập trung nguồn lực để hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tạo điều kiện để đẩy mạnh giải quyết các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác phù hợp chủ trương chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024.

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Tiểu Đề án "Giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân cho người di cư tự do từ Campuchia về ViệtNam" trong giai đoạn 2022-2025; cập nhật, theo dõi sự biến động, kịp thời xem xét,đề xuất giải quyết các việc về hộ tịch đảm bảo theo quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch; Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp tỉnh Long An năm 2023; vận hành Phần mềm chứng thực hợp đồng, giao dịch thông suốt, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Nâng cao nghiệp vụ chứng thực cho đội ngũ công chức làm công tác chứng thực tại địa phương.

- Tiếp tục thi hành hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản có liên quan, nhất là tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra để nắm thực chất tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường; hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; bảo đảm việc yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp luật….

Để thực hiện công tác Tư pháp đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng thời không bị vướng các nội dung liên quan công tác thi đua, trong đó chú ý thực hiện các giải pháp sau:

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành; chủ động, thường xuyên thực hiện chế độ thỉnh thị, báo cáo đề xuất giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Tư pháp; thực hiện đồng bộ, có hệ thống các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp.

4. Chủ động phối hợp với các cơ quan và cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp trên địa bàn thị xã; kịp thời báo cáo, tham mưu các giải pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

5. Đẩy mạnh công tác phát động, thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt kết quả cao, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chia sẻ, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước.

6. Tăng cường đoàn kết, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, kiểm tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm.

Phòng Tư pháp


Lượt người xem:   107
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang