Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 317376
Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 05/03/2021, 09:00
Kiến Tường hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
05/03/2021
Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thị xã, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Nội dung tập trung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần,…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, … Chú ý giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1.2. Tuyên truyền về sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (công tác chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện,…); vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác bầu cử; tuyên truyền kết quả bầu cử, không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri trong việc tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

1.3. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở khu vực biên giới, đồng bào tôn giáo,...

1.4. Tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

 2. Hình thức tuyên truyền

Thông qua các hình thức tuyên truyền như: hội nghị tập trung; sinh hoạt "Ngày Pháp luật" định kỳ, lồng ghép trong các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải thông tin trên Trang Thông tin điện tử; ứng dụng Skype, Zalo, facebook; thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép trong sinh hoạt của các chi, tổ hội và các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và chỉ đạo, yêu cầu về thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã.

3. Tài liệu tuyên truyền

Tài liệu tuyên truyền "Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ website: https://stp.longan.gov.vn) tại Mục Thông tin tuyên truyền.

4. Thời gian tuyên truyền

- Bắt đầu từ ngày 01/3/2021 đến ngày 23/5/2021: Tập trung tuyên truyền các nội dung tại Mục 1 văn bản này, trong đó cần tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, các nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các quy định pháp luật liên quan; về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền, nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin tư liệu tổng hợp số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV.

- Đặc biệt 15 ngày trước ngày bầu cử, tổ chức cao điểm tuyên truyền với tần suất cao nhất và trong ngày bầu cử 23/5/2021 với nội dung chính như: đưa tin về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương,…

- Sau ngày bầu cử: Tập trung thông tin tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của cơ quan, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã (qua Phòng Tư pháp) để được hướng dẫn thực hiện.


Lượt người xem:   47
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​