Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 543995
Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 10/08/2022, 21:00
Thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thị xã Kiến Tường
10/08/2022
Thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thị xã Kiến Tường

​Trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn do thiên tai, dịch bệnh, việc triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đề ra trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nghị quyết của Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KTXH), góp phần quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH, kiểm soát và hạn chế được tác động của dịch bệnh, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra. Phần lớn các cơ quan và địa phương, doanh nghiệp nhà nước báo cáo có đạt kết quả tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
B. VIỆC THAM MƯU, BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
I. CÔNG TÁC THAM MƯU BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THTK, CLP
Thị xã Kiến Tường thực hiện theo các chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính về các nội dung có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động hàng năm và giai đoạn nhằm thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương, phù hợp với các quy định hiện hành chung.
Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm; UBND thị xã đã ban hành kịp thời các Quyết định về việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm và trong giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thị xã. Qua đó, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường căn cứ chỉ đạo trên đồng loạt ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được thực hiện thường xuyên, liên tục tại địa phương.
Thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác tuyên truyền, phổ biến được quán triệt đến toàn thể CBCC, VC, NLĐ và nhân dân, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách nhà nước, tiêu dùng trong nhân dân; đồng thời chống lãng phí nguồn tài nguyên, tài sản của địa phương.
Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đó, vai trò của thủ trưởng cơ quan là thường xuyên phổ biến, nhắc nhỡ cán bộ, đảng viên trong cơ quan những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cụ thể:
- UBND thị xã đã tổ chức rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, nâng cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cơ quan;
- Cụ thể hóa các Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu mua sắm tài sản của cơ quan và đôn đốc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo đánh giá tình hình, kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của cấp trên; qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức đầy đủ trách nhiệm và nêu cao tinh thần quyết tâm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí.

Lượt người xem:   87
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang