Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 308751
 
Thông tin tuyên truyền - Thông tin tư tưởng
 
​Bảng thông tin tư tưởng tháng 5 năm 2020. Chi tiết xem tại đây. 
 
​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 4 năm 2020 
 
​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 3 năm 2020 
 
​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 1,2 năm 2020 
 
​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 9 năm 2019. Xem chi tiết tại đây. 
 
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 10 năm 2019. Xem chi tiết tại đây. 
 
​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 11 năm 2019. Xem chi tiết tại đây. 
 
​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 12 năm 2019. Xem chi tiết tại đây. 
 
Chi tiết xem ​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 8 năm 2019. 
 
​- Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 7 năm 2019. 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026NewThông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Luật số 85/2015/UBTVQH13);

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm:

- Đơn ứng cử;

- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử, có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi người ứng cử thường trú;

- Tiểu sử tóm tắt đối với người ứng cử;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử;

- Mỗi bộ Hồ sơ ứng cử của người ứng cử có 03 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

Mẫu các văn bản trong hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021.

2. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải đảm bảo đúng theo các mẫu quy định (file điện tử các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội http://www.hoidongbaucu.quochoi.vn). Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

3. Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng xử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử thường trú.

4. Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện như sau:

Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị xã thì nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử (Phòng Nội vụ) thị xã Kiến Tường.

5. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ ứng cử vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 14/3/2021. Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử (Phòng Nội vụ) thị xã cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

6. Địa điểm nhận và nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ thị xã Kiến Tường - Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường, Số 6 đường 30/4, phường 1, thị xã Kiến Tường.

Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thông báo để các cá nhân, tổ chức được biết và thực hiện theo quy định./.

Xem (Đính kèm văn bản)


03/03/2021 12:00 CHĐã ban hành
Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026NewNghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
1. Số lượng đại biểu được bầu là 30 đại biểu.
2. Số đơn vị bầu cử: 08 đơn vị.

Điều 1. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng đại biểu được bầu là 30 đại biểu.

2. Số đơn vị bầu cử: 08 đơn vị.

3. Danh  sách các  đơn vị  và  số đại  biểu  được  bầu  ở  mỗi  đơn vị  bầu cử  như  sau:

- Đơn vị bầu cử số 01: Phường 1, được bầu 05 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 02: Phường 2, được bầu 04 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 03: Phường 3, được bầu 03 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 04: xã Tuyên Thạnh, được bầu 04 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 05: xã Thạnh Hưng, được bầu 04 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 06: xã Bình Tân, được bầu 03 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 07: xã Bình Hiệp, được bầu 04 đại biểu;

- Đơn vị bầu cử số 08: xã Thạnh Trị, được bầu 03 đại biểu.

Điều 2. Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, phường, các Tổ chuyên môn giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thông báo việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Điều 1 Nghị quyết này đến nhân dân, cử tri trong toàn thị xã biết theo Luật định.

Điều 3. Thành viên Ủy ban bầu cử thị xã, các Tổ chuyên môn giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã, các cơ quan thông tin đại chúng, Ủy ban nhân dân và Ủy ban bầu cử các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xem tại đây (Đính kèm văn bản)


01/03/2021 12:00 CHĐã ban hành
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủVề việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy (gọi tắt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). Để chủ động  triển khai thực hiện tốt Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

Thực hiện Công văn số 4715/C07-P3, ngày 15/12/2020 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy (gọi tắt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). Để chủ động  triển khai thực hiện tốt Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên, thực hiện một số nội dung sau:
1. Các ban, ngành, đoàn thể thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nắm, thực hiện.
2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh tổ chức tuyên truyền trên Đài Truyền thanh để Nhân dân nắm nội dung của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy tại gia đình cũng như tại các cơ sở kinh doanh.

3. UBND các xã, phường chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho các ngành, đoàn thể địa phương; tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn quản lý nắm nội dung của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với khu dân cư và các cơ sở quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP


19/02/2021 8:00 SAĐã ban hành
Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thành lập 04 Tổ giúp việcNewỦy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thành lập 04 Tổ giúp việc
Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường đã thành lập 04 Tổ giúp việc

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND  thị xã Kiến Tường về việc thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC  ngày 10/02/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thị xã Kiến Tường;

Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường đã thành lập 04 Tổ giúp việc, gồm: Tổ chuyên môn, tổng hợp; Tổ thông tin, tuyên truyền; Tổ giải quyết khiếu nại, tổ cáo; Tổ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đính kèm danh sách các tổ:

1. Tổ chuyên môn tổng hợp.

2. Tổ thông tin tuyên truyền.

3. Tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Tổ an ninh trật tự.16/02/2021 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo Địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ công tác của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến TườngNewThông báo Địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ công tác của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường
- Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường: Phòng Nội vụ thị xã Kiến Tường.
- Địa chỉ: Số 6, Đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường
- Số điện thoại: 02723.842.353 và 02723.843.997

Ngày 01/02/2021, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để thuận lợi trong quá trình liên hệ công tác, Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thông báo địa chỉ cơ quan thường trực, số điện thoại, email liên hệ công tác của Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường, cụ thể:

- Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường: Phòng Nội vụ thị xã Kiến Tường.

- Địa chỉ: Số 6, Đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường

- Số điện thoại: 02723.842.353 và 02723.843.997

- Email: pnvkientuong@longan.gov.vn

Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường xin trân trọng thông báo đến UBBC tỉnh Long An, Sở Nội vụ tỉnh Long An, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN thị xã, Ủy ban bầu cử các xã, phường và các cơ quan hữu quan để liên hệ công tác./.

 Xem tại đây(Đính kèm văn bản)


11/02/2021 12:00 CHĐã ban hành
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

​Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

25/01/2021 3:00 CHĐã ban hành
Triển khai, thực hiện các văn bản  quy phạm pháp luật mới ban hành của Chính phủ (tháng 9)Triển khai, thực hiện các văn bản  quy phạm pháp luật mới ban hành của Chính phủ (tháng 9)

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Chính phủ;

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai, thực hiện các văn bản sau:

- Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia;

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;

- Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không;

- Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ về quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.


15/10/2020 4:00 CHĐã ban hành
Về việc bãi bỏ Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 14/9/2016, Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 và Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thị xã Kiến TườngVề việc bãi bỏ Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 14/9/2016, Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 và Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thị xã Kiến Tường
01/10/2020 10:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường về việc triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của tỉnh (tháng 8)Kiến Tường về việc triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của tỉnh (tháng 8)
UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn bản sau

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của tỉnh,

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn bản sau:

- Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về quy định mức chi thiết lập Cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Long An.

- Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Long An về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Long An.

-  Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.

- Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An.

- Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố.

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An;

- Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố.

- Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An.


22/08/2020 12:00 CHĐã ban hành
Chính sách mới có hiệu lực từ 01/7/2020 về ThuếChính sách mới có hiệu lực từ 01/7/2020 về Thuế

​Chính sách mới có hiệu lực từ 01/7/2020 về Thuế. Chi tiết xem tại đây.

31/07/2020 9:00 SAĐã ban hành
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư phápTriển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp

Để đảm bảo triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2020,
UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp (thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 – đính kèm Thông tư số 04/2020/TT-BTP và biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, yêu cầụ phản ánh về UBND thị xã (thông qua phòng Tư pháp) tổng hợp để tham mưu và có ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

**Đính kèm Thông tư 04-BTP; Biểu mẫu tại đây. 10/07/2020 3:00 CHĐã ban hành
Triển khai, thực hiện các văn bản  quy phạm pháp luật mới ban hành  của Trung ương (tháng 5)Triển khai, thực hiện các văn bản  quy phạm pháp luật mới ban hành  của Trung ương (tháng 5)

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương;

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai, thực hiện các văn bản sau:

- Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

- Thông tư số 32/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã số viển thông.

- Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Long An về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/4/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Long An.


03/06/2020 10:00 SAĐã ban hành
Bảng thông tin tư tưởng tháng 5 năm 2020Bảng thông tin tư tưởng tháng 5 năm 2020

​Bảng thông tin tư tưởng tháng 5 năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

19/05/2020 10:00 SAĐã ban hành
Thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sảnThực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản

Thực hiện Công văn số 1991/UBND-NCTCD ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã,UBND các xã, phường thựchiện các nội dungnhư sau:

-Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đấu giá tài sản, các văn bản pháp luật có liên quancác nội dung đã được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnhnhư: Văn bn s490/UBND-NCTCD ngày 30/01/2019 vvic nâng cao hiu qucông tác đu giá tài sn; văn bn s5870/UBND-NCTCD ngày 22/10/2019 ca UBND tnh vvic chn chnh, nâng cao hiu qucông tác đu giá tài sn.

-Các đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường có tài sản đấu giá thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, trong đó lưu ý một số tiêu chí cụ thể như: Giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và đấu giá thành của các cuộc đấu giá; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá, đấu giá viên; cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá tài sản; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; chỉ lựa chọn các tổ chức đấu giá đã thực hiện xong việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo đúng quy định tại Điều 80 của Luật Đấu giá tài sản.

-Thực hiện cập nhật công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn,bắt đầu cập nhật từ ngày 10/4/2020, tài liu hưng dn sdng đưc đăng ti ti đa chnêu trên;phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc việc niêm yết đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu giá tài sản.

25/04/2020 2:00 CHĐã ban hành
Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương tháng 4 năm 2020Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương tháng 4 năm 2020
- Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương;

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai, thực hiện các văn bản sau:

- Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

- Thông tư 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

- Thông tư số 07/2020/TT-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

- Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

- Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

25/04/2020 2:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 4 năm 2020Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 4 năm 2020
22/04/2020 3:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 3 năm 2020Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 3 năm 2020
23/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành  của Trung ương, UBND tỉnh (tháng 3)Kiến Tường Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành  của Trung ương, UBND tỉnh (tháng 3)

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương, UBND tỉnh,

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn bản như sau:

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam.

- Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

- Nghị định số 29/2020/NĐ-CP ngày 03/03/2020 của Chính phủ về Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao .

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An về Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh.

18/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 1,2 năm 2020Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 1,2 năm 2020
06/02/2020 2:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 12 năm 2019Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 12 năm 2019

​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 12 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

30/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 11 năm 2019Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 11 năm 2019

​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 11 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

30/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 10 năm 2019Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 10 năm 2019

Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 10 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.
30/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 9 năm 2019Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 9 năm 2019

​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 9 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

30/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáoKiến Tường: Tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Phó Chánh thanh tra tỉnh Long An - Đỗ Thị Thùy Dương cung cấp những nội dung cơ bản và  kiến thức cần thiết trong quy trình tiếp công dân

Ngày 3/12/2019, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho hơn 90 lãnh đạo, cán bộ, công chức xã – phường, cơ quan ban ngành đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Phó Chánh thanh tra tỉnh Long An - Đỗ Thị Thùy Dương cung cấp những nội dung cơ bản và  kiến thức cần thiết trong quy trình tiếp công dân; quy trình phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ảnh; Luật khiếu nại tố cáo năm 2018; Nghị định 31 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật tố cáo năm 2018 và những quy định pháp luật, tình huống và phương án xử lý cụ thể. Đồng thời, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo từ thực tiễn tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra.

Quang cảnh hội nghị tập huấn 2020 tại HT.jpg 

(Quang cảnh hội nghị)

Thông qua hội nghị đã nâng cao nhận thức, hiểu biết, kinh nghiệm và trách nhiệm của cán bộ, công chức ở các phòng, ban chuyên môn thuộc thị xã và UBND các xã, phường trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, cũng như hướng dẫn cho người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp../.

Tấn Hoàng


04/12/2019 3:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường: Sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019Kiến Tường: Sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Tại buổi sinh hoạt  Ngày pháp luật, các báo cáo viên còn triển khai các quy định Nghị quyết số 06 ngày 01/10/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Ngày 08/11/2019, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ tháng 11 năm 2019. Tại đây, gần 100 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thị xã, UBND Phường 1 và Phường 2 được nghe báo cáo viên triển khai ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày 9/11 là ngày Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta được thông qua ngày 9/11/1946, với ý nghĩa đó Luật Phổ biến giáo dục pháp luật quy định Ngày 9/11 là Ngày pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân, công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

NGAY 08.11.2019, KIEN TUONG SINH HOAT NGAY PHAP LUAT VIET NAM 09.11.2019(1).jpg 

(Quang cảnh buổi sinh hoạt)

Tại buổi sinh hoạt  Ngày pháp luật, các báo cáo viên còn triển khai các quy định Nghị quyết số 06 ngày 01/10/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145,146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Thông tư liên tịch 06 ngày 21/12/2018 về phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành. Thông tư số 02 ngày 21/9/2018 của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên. Thông tư liên tịch số 10 ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2018. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 11 ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.  

Tham gia buổi sinh hoạt "Ngày pháp luật" giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã nhận thức rõ hơn nội dung, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, các quy định của các Nghị quyết và  Thông tư, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai, thi hành đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả./.

Hoài Phương

12/11/2019 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường – Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và Nghị định 46 của Chính PhủKiến Tường – Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và Nghị định 46 của Chính Phủ
Tại đây, Cán bộ đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Kiến Tường đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các biển báo, biển chỉ dẫn cùng những tình huống thực tiễn có thể gây tai nạn cho người tham gia giao thông

Ngày 18/9/2019, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức buổi sinh hoạt ngày pháp luật tháng 9 năm 2019 để  tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt cho gần 100 cán bộ, công chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và các xã, Phường.

Tại đây, Cán bộ đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Kiến Tường đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các biển báo, biển chỉ dẫn cùng những tình huống thực tiễn có thể gây tai nạn cho người tham gia giao thông, các quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông, thông tin về thực trạng tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian qua, tình hình trật tự ATGT và các chủ trương về công tác bảo đảm ATGT của địa phương. Đồng thời, tuyên truyền về Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2016.

70780771_1097597737112871_2496707614931419136_n.jpg

(Quang cảnh buổi sinh hoạt)

Buổi sinh hoạt pháp luật tuyên truyền về Luật ATGT góp phần giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông; tăng cường sự hiểu biết, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông. Qua đó, góp phần giảm bớt các hành vi vi phạm, đặc biệt là phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản./.

Tuấn Hùng

25/09/2019 8:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường – Triển khai Nghị định 102/2018/NĐ –CP của Chính phủKiến Tường – Triển khai Nghị định 102/2018/NĐ –CP của Chính phủ
Nghị định số 102 gồm 12 điều, quy định chi tiêt về chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài, có hiệu lực từ tháng 9/2018

Ngày 06/9/2019, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 102/2018/NĐ –CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài. Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường – Nguyễn Văn Vũ chủ trì hội nghị.

Nghị định số 102 gồm 12 điều, quy định chi tiêt về chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài, có hiệu lực từ tháng 9/2018.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe hướng dẫn những nội dung cơ bản về đối tượng, điều kiện áp dụng; các nội dung quy định về chế độ, chính sách; thủ tục hồ sơ; thẩm quyền trách nhiệm và quy trình giải quyết chính sách của Nghị định số 102. Ngoài ra, hội nghị cũng triển khai Thông tư số 170/2018/TT-BQP ngày 16/12/2018 của Bộ Quốc Phòng hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối tượng và điều kiện áp dụng; chế độ hỗ trợ và cách tính hưởng; hồ sơ giải quyết chế độ hỗ trợ; phương thức chi trả chế độ hỗ trợ và cấp "Giấy chứng nhận"; trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường – Nguyễn Văn Vũ yêu cầu các đơn vị liên quan, các xã phường rà soát, xác định các đối tượng ở địa phương để thực hiện chế độ đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chế độ, chính sách đến với nhân dân và thân nhân đối tượng. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 102 của Chính phủ và Thông tư số 170 của Bộ Quốc Phòng.

hủ tịch UBND thị xã Kiến Tường tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thà.jpg 

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Dịp này, UBND thị xã Kiến Tường tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế./.

Tuấn Hùng

16/09/2019 10:00 CHĐã ban hành
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019
(Chinhphu.vn) - Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng; giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ 20/9/2019
Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử của Chính phủ trong tháng 9 năm 2019. Đã ban hành một số chính sách như sau:
- Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng; giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ 20/9/2019;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019.

Ảnh minh họa

Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Nghị định 54/2019/NĐ-CP ban hành ngày 19/06/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có hiệu lực từ ngày 01/09/2019.

Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Có hiệu lực từ ngày 01/09/2019, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ban hành ngày 11/07/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Cụ thể, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng

Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/09/2019.

Theo Nghị định, hình thức xử phạt chính bao gồm: Cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức; trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Bổ sung một số loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Có hiệu lực từ ngày 05/09/2019, Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ban hành ngày 16/07/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cụ thể, thay vì quy định 17 loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Nghị định 64/2019/NĐ-CP quy định 28 loài được ưu tiên bảo vệ, trong đó bổ sung một số loài như: Thông đỏ nam (Thông đỏ lá dài, Thanh tùng), Hoàng liên gai lá dài, Hoàng liên gai lá mốc, Lan hài chai (Lan vân hài), Lan hài xanh, Lan hài chân tím, Lan hài trân châu...

Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi

Có hiệu lực từ ngày 09/09/2019, Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ban hành ngày 18/07/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Trong đó, Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi. Cụ thể, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi nhỏ theo quy định; đối với công trình thủy lợi vừa thì mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng và đối với công trình thủy lợi lớn hoặc quan trọng đặc biệt thì mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/07/2019 về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2019.

Trong đó, nghị định nêu rõ 3 nguyên tắc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước gồm: 1- Việc bảo tồn và sử dụng vùng đất ngập nước phải được thực hiện trên nguyên tắc tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm duy trì toàn vẹn cấu trúc, chức năng, đặc tính sinh thái và đa dạng sinh học của vùng đất ngập nước; 2- Tăng cường vai trò, sự tham gia của cộng đồng dân cư sinh sống trên, xung quanh vùng đất ngập nước và các bên liên quan trong bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước; 3- Đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng, hợp lý về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước.

Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/07/2019 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 15/09/2019.

Theo Nghị định này, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) được quy định bằng tỷ lệ (%) giá trị quặng nguyên khai của khu vực khoáng sản được phép khai thác.

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Tại Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ 1/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Danh mục hàng hóa gồm: Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; rượu; bia sản xuất từ malt; xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi; xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh nguyên chiếc, có động cơ đốt trong kiểu piston có dung tích xi lanh trên 125cc; máy bay, du thuyền; xăng các loại;...

Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ

Theo Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc có hiệu lực từ 8/9/2019, tăng 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng quân nhân đã phục viên, xuất ngũ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ…

Tùy thuộc vào năm công tác, mức trợ cấp dao động từ 1,891 triệu đồng/tháng đến 2,235 triệu đồng/tháng.

Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Thông tư 10/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019.

Giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ 20/9/2019

Theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, từ 20/9/2019, một số mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm khá nhiều so với quy định hiện hành.

Trong đó, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) áp dụng từ ngày 20/9/2019 là 50.000 đồng/lần (hiện nay 100.000 đồng/lần).

Thông tư 47/2019/TT-BTC còn quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp xuống còn 100.000 đồng/lần, thay vì mức thu 300.000 đồng/lần như hiện nay.

Quy định tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo

Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2019.

Hỗ trợ xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương

Thông tư 11/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại có hiệu lực thi hành từ 16/9/2019. 

Thông tư nêu rõ, Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài đối với các nội dung sau: a) Tuyên truyền, quảng bá (Tổ chức giới thiệu thông tin về hội chợ, triển lãm, đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm...); b) Tổ chức và dàn dựng khu triển lãm quốc gia (nếu có); c) Tổ chức, dàn dựng gian hàng gồm thiết kế tổng thể và chi tiết, mặt bằng, dịch vụ điện, nước, an ninh, bảo vệ, vệ sinh, môi trường; trang trí chung; d) Lễ khai mạc (đối với hội chợ, triển lãm do Việt Nam tổ chức hoặc đồng tổ chức có quy mô từ 100 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam trở lên hoặc tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài có quy mô từ 30 gian hàng trở lên); đ) Công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức.

Quy mô yêu cầu là Hội chợ, triển lãm đa ngành có quy mô tối thiểu 12 gian hàng và tối thiểu 12 doanh nghiệp tham gia. Hội chợ, triển lãm chuyên ngành có quy mô tối thiểu 06 gian hàng và tối thiểu 06 doanh nghiệp tham gia.

Qua đó Ban biên tập thị xã Kiến Tường đăng tải để các tổ chức, cá nhân có liên quan tìm hiểu, thực hiện./.

BBT

05/09/2019 8:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Triển khai thi hành Luật Chăn nuôiKiến Tường: Triển khai thi hành Luật Chăn nuôi
Luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020

Chiều ngày 15/8/2019, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ tháng 8 năm 2019. Đến dự buổi sinh hoạt hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thị xã; UBND Phường 1 và Phường 2 được nghe báo cáo viên triển khai, phổ biến nội dung của Luật Chăn nuôi và thông tin tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi xảy ra trên địa bàn thị xã thời gian qua.

Luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Luật gồm 8 Chương, 83 Điều quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

KIEN TUONG SINH HOAT NGAY PHAP LUAT2019.jpg 

(Quang cảnh ngày sinh hoạt pháp luật)

Theo đó, có nhiểu điểm mới, đáng chú ý nhất của Luật chăn nuôi là nghiêm cấm bơm nước vào thịt gà, vịt nhằm gian lận thương mại; phải gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; Sớm di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi vùng không được phép;Tổ chức, cá nhân phải kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND xã;Chuồng chăn nuôi nông hộ phải tách biệt nơi ở của người;Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Qua đây, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã nhận thức rõ hơn các nội dung của Luật chăn nuôi và nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành luật, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời, xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc tiến hành hoạt động triển khai thi hành Luật.

                                                                                                                                                        Hoài Phương

26/08/2019 9:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 8 năm 2019Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 8 năm 2019
19/08/2019 2:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​