Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 296142
 
Thông tin tuyên truyền - Thực hiện pháp luật
 
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Chính phủ;UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai, thực hiện các văn bản sau - Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; - Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ... 
 
​Về việc bãi bỏ Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 14/9/2016, Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 và Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thị xã Kiến Tường.  
 
UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn bản sau 
 
​Chính sách mới có hiệu lực từ 01/7/2020 về Thuế. Chi tiết xem tại đây. 
 
Để đảm bảo triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2020,UBND thị xã yêu cầu... 
 
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương;UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai, thực hiện các văn bản sau - Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.- Thô... 
 
- Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. 
 
​Thực hiện Công văn số 1991/UBND-NCTCD ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã,UBND các xã, phường thựchiện các nội dungnhư sau -Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đấu giá tài sản, các văn bản pháp luật có liên quanvà các nội dung đã đ... 
 
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương, UBND tỉnh,UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn bản như sau - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.- Nghị định ... 
 
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Phó Chánh thanh tra tỉnh Long An - Đỗ Thị Thùy Dương cung cấp những nội dung cơ bản và kiến thức cần thiết trong quy trình tiếp công dân 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Triển khai, thực hiện các văn bản  quy phạm pháp luật mới ban hành của Chính phủ (tháng 9)Triển khai, thực hiện các văn bản  quy phạm pháp luật mới ban hành của Chính phủ (tháng 9)

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Chính phủ;

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai, thực hiện các văn bản sau:

- Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia;

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;

- Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không;

- Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ về quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.


15/10/2020 4:00 CHĐã ban hành
Về việc bãi bỏ Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 14/9/2016, Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 và Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thị xã Kiến TườngVề việc bãi bỏ Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 14/9/2016, Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 và Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thị xã Kiến Tường
01/10/2020 10:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường về việc triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của tỉnh (tháng 8)Kiến Tường về việc triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của tỉnh (tháng 8)
UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn bản sau

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của tỉnh,

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn bản sau:

- Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về quy định mức chi thiết lập Cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Long An.

- Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Long An về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Long An.

-  Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.

- Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An.

- Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố.

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An;

- Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố.

- Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Long An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An.


22/08/2020 12:00 CHĐã ban hành
Chính sách mới có hiệu lực từ 01/7/2020 về ThuếChính sách mới có hiệu lực từ 01/7/2020 về Thuế

​Chính sách mới có hiệu lực từ 01/7/2020 về Thuế. Chi tiết xem tại đây.

31/07/2020 9:00 SAĐã ban hành
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư phápTriển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp

Để đảm bảo triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2020,
UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp (thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 – đính kèm Thông tư số 04/2020/TT-BTP và biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, yêu cầụ phản ánh về UBND thị xã (thông qua phòng Tư pháp) tổng hợp để tham mưu và có ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

**Đính kèm Thông tư 04-BTP; Biểu mẫu tại đây. 10/07/2020 3:00 CHĐã ban hành
Triển khai, thực hiện các văn bản  quy phạm pháp luật mới ban hành  của Trung ương (tháng 5)Triển khai, thực hiện các văn bản  quy phạm pháp luật mới ban hành  của Trung ương (tháng 5)

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương;

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai, thực hiện các văn bản sau:

- Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

- Thông tư số 32/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã số viển thông.

- Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Long An về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/4/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Long An.


03/06/2020 10:00 SAĐã ban hành
Bảng thông tin tư tưởng tháng 5 năm 2020Bảng thông tin tư tưởng tháng 5 năm 2020

​Bảng thông tin tư tưởng tháng 5 năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

19/05/2020 10:00 SAĐã ban hành
Thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sảnThực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản

Thực hiện Công văn số 1991/UBND-NCTCD ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã,UBND các xã, phường thựchiện các nội dungnhư sau:

-Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đấu giá tài sản, các văn bản pháp luật có liên quancác nội dung đã được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnhnhư: Văn bn s490/UBND-NCTCD ngày 30/01/2019 vvic nâng cao hiu qucông tác đu giá tài sn; văn bn s5870/UBND-NCTCD ngày 22/10/2019 ca UBND tnh vvic chn chnh, nâng cao hiu qucông tác đu giá tài sn.

-Các đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường có tài sản đấu giá thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, trong đó lưu ý một số tiêu chí cụ thể như: Giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và đấu giá thành của các cuộc đấu giá; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá, đấu giá viên; cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá tài sản; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; chỉ lựa chọn các tổ chức đấu giá đã thực hiện xong việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo đúng quy định tại Điều 80 của Luật Đấu giá tài sản.

-Thực hiện cập nhật công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn,bắt đầu cập nhật từ ngày 10/4/2020, tài liu hưng dn sdng đưc đăng ti ti đa chnêu trên;phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc việc niêm yết đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu giá tài sản.

25/04/2020 2:00 CHĐã ban hành
Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương tháng 4 năm 2020Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương tháng 4 năm 2020
- Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương;

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai, thực hiện các văn bản sau:

- Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

- Thông tư 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

- Thông tư số 07/2020/TT-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

- Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

- Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

25/04/2020 2:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 4 năm 2020Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 4 năm 2020
22/04/2020 3:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 3 năm 2020Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 3 năm 2020
23/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành  của Trung ương, UBND tỉnh (tháng 3)Kiến Tường Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành  của Trung ương, UBND tỉnh (tháng 3)

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương, UBND tỉnh,

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn bản như sau:

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam.

- Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

- Nghị định số 29/2020/NĐ-CP ngày 03/03/2020 của Chính phủ về Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao .

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An về Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh.

18/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 1,2 năm 2020Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 1,2 năm 2020
06/02/2020 2:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 12 năm 2019Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 12 năm 2019

​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 12 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

30/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 11 năm 2019Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 11 năm 2019

​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 11 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

30/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 10 năm 2019Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 10 năm 2019

Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 10 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.
30/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 9 năm 2019Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 9 năm 2019

​Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 9 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

30/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáoKiến Tường: Tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Phó Chánh thanh tra tỉnh Long An - Đỗ Thị Thùy Dương cung cấp những nội dung cơ bản và  kiến thức cần thiết trong quy trình tiếp công dân

Ngày 3/12/2019, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho hơn 90 lãnh đạo, cán bộ, công chức xã – phường, cơ quan ban ngành đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Phó Chánh thanh tra tỉnh Long An - Đỗ Thị Thùy Dương cung cấp những nội dung cơ bản và  kiến thức cần thiết trong quy trình tiếp công dân; quy trình phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ảnh; Luật khiếu nại tố cáo năm 2018; Nghị định 31 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật tố cáo năm 2018 và những quy định pháp luật, tình huống và phương án xử lý cụ thể. Đồng thời, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo từ thực tiễn tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra.

Quang cảnh hội nghị tập huấn 2020 tại HT.jpg 

(Quang cảnh hội nghị)

Thông qua hội nghị đã nâng cao nhận thức, hiểu biết, kinh nghiệm và trách nhiệm của cán bộ, công chức ở các phòng, ban chuyên môn thuộc thị xã và UBND các xã, phường trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, cũng như hướng dẫn cho người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp../.

Tấn Hoàng


04/12/2019 3:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường: Sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019Kiến Tường: Sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Tại buổi sinh hoạt  Ngày pháp luật, các báo cáo viên còn triển khai các quy định Nghị quyết số 06 ngày 01/10/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Ngày 08/11/2019, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ tháng 11 năm 2019. Tại đây, gần 100 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thị xã, UBND Phường 1 và Phường 2 được nghe báo cáo viên triển khai ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày 9/11 là ngày Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta được thông qua ngày 9/11/1946, với ý nghĩa đó Luật Phổ biến giáo dục pháp luật quy định Ngày 9/11 là Ngày pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân, công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

NGAY 08.11.2019, KIEN TUONG SINH HOAT NGAY PHAP LUAT VIET NAM 09.11.2019(1).jpg 

(Quang cảnh buổi sinh hoạt)

Tại buổi sinh hoạt  Ngày pháp luật, các báo cáo viên còn triển khai các quy định Nghị quyết số 06 ngày 01/10/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145,146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Thông tư liên tịch 06 ngày 21/12/2018 về phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành. Thông tư số 02 ngày 21/9/2018 của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên. Thông tư liên tịch số 10 ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2018. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 11 ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.  

Tham gia buổi sinh hoạt "Ngày pháp luật" giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã nhận thức rõ hơn nội dung, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, các quy định của các Nghị quyết và  Thông tư, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai, thi hành đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả./.

Hoài Phương

12/11/2019 11:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường – Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và Nghị định 46 của Chính PhủKiến Tường – Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và Nghị định 46 của Chính Phủ
Tại đây, Cán bộ đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Kiến Tường đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các biển báo, biển chỉ dẫn cùng những tình huống thực tiễn có thể gây tai nạn cho người tham gia giao thông

Ngày 18/9/2019, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức buổi sinh hoạt ngày pháp luật tháng 9 năm 2019 để  tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt cho gần 100 cán bộ, công chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và các xã, Phường.

Tại đây, Cán bộ đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Kiến Tường đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các biển báo, biển chỉ dẫn cùng những tình huống thực tiễn có thể gây tai nạn cho người tham gia giao thông, các quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông, thông tin về thực trạng tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian qua, tình hình trật tự ATGT và các chủ trương về công tác bảo đảm ATGT của địa phương. Đồng thời, tuyên truyền về Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2016.

70780771_1097597737112871_2496707614931419136_n.jpg

(Quang cảnh buổi sinh hoạt)

Buổi sinh hoạt pháp luật tuyên truyền về Luật ATGT góp phần giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông; tăng cường sự hiểu biết, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông. Qua đó, góp phần giảm bớt các hành vi vi phạm, đặc biệt là phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản./.

Tuấn Hùng

25/09/2019 8:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường – Triển khai Nghị định 102/2018/NĐ –CP của Chính phủKiến Tường – Triển khai Nghị định 102/2018/NĐ –CP của Chính phủ
Nghị định số 102 gồm 12 điều, quy định chi tiêt về chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài, có hiệu lực từ tháng 9/2018

Ngày 06/9/2019, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 102/2018/NĐ –CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài. Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường – Nguyễn Văn Vũ chủ trì hội nghị.

Nghị định số 102 gồm 12 điều, quy định chi tiêt về chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài, có hiệu lực từ tháng 9/2018.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe hướng dẫn những nội dung cơ bản về đối tượng, điều kiện áp dụng; các nội dung quy định về chế độ, chính sách; thủ tục hồ sơ; thẩm quyền trách nhiệm và quy trình giải quyết chính sách của Nghị định số 102. Ngoài ra, hội nghị cũng triển khai Thông tư số 170/2018/TT-BQP ngày 16/12/2018 của Bộ Quốc Phòng hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối tượng và điều kiện áp dụng; chế độ hỗ trợ và cách tính hưởng; hồ sơ giải quyết chế độ hỗ trợ; phương thức chi trả chế độ hỗ trợ và cấp "Giấy chứng nhận"; trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường – Nguyễn Văn Vũ yêu cầu các đơn vị liên quan, các xã phường rà soát, xác định các đối tượng ở địa phương để thực hiện chế độ đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chế độ, chính sách đến với nhân dân và thân nhân đối tượng. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 102 của Chính phủ và Thông tư số 170 của Bộ Quốc Phòng.

hủ tịch UBND thị xã Kiến Tường tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thà.jpg 

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Dịp này, UBND thị xã Kiến Tường tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế./.

Tuấn Hùng

16/09/2019 10:00 CHĐã ban hành
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019
(Chinhphu.vn) - Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng; giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ 20/9/2019
Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử của Chính phủ trong tháng 9 năm 2019. Đã ban hành một số chính sách như sau:
- Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng; giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ 20/9/2019;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019.

Ảnh minh họa

Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Nghị định 54/2019/NĐ-CP ban hành ngày 19/06/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có hiệu lực từ ngày 01/09/2019.

Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Có hiệu lực từ ngày 01/09/2019, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ban hành ngày 11/07/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Cụ thể, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng

Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/09/2019.

Theo Nghị định, hình thức xử phạt chính bao gồm: Cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức; trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Bổ sung một số loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Có hiệu lực từ ngày 05/09/2019, Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ban hành ngày 16/07/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cụ thể, thay vì quy định 17 loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Nghị định 64/2019/NĐ-CP quy định 28 loài được ưu tiên bảo vệ, trong đó bổ sung một số loài như: Thông đỏ nam (Thông đỏ lá dài, Thanh tùng), Hoàng liên gai lá dài, Hoàng liên gai lá mốc, Lan hài chai (Lan vân hài), Lan hài xanh, Lan hài chân tím, Lan hài trân châu...

Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi

Có hiệu lực từ ngày 09/09/2019, Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ban hành ngày 18/07/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Trong đó, Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi. Cụ thể, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi nhỏ theo quy định; đối với công trình thủy lợi vừa thì mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng và đối với công trình thủy lợi lớn hoặc quan trọng đặc biệt thì mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/07/2019 về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2019.

Trong đó, nghị định nêu rõ 3 nguyên tắc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước gồm: 1- Việc bảo tồn và sử dụng vùng đất ngập nước phải được thực hiện trên nguyên tắc tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm duy trì toàn vẹn cấu trúc, chức năng, đặc tính sinh thái và đa dạng sinh học của vùng đất ngập nước; 2- Tăng cường vai trò, sự tham gia của cộng đồng dân cư sinh sống trên, xung quanh vùng đất ngập nước và các bên liên quan trong bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước; 3- Đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng, hợp lý về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước.

Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/07/2019 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 15/09/2019.

Theo Nghị định này, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) được quy định bằng tỷ lệ (%) giá trị quặng nguyên khai của khu vực khoáng sản được phép khai thác.

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Tại Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ 1/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Danh mục hàng hóa gồm: Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; rượu; bia sản xuất từ malt; xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi; xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh nguyên chiếc, có động cơ đốt trong kiểu piston có dung tích xi lanh trên 125cc; máy bay, du thuyền; xăng các loại;...

Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ

Theo Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc có hiệu lực từ 8/9/2019, tăng 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng quân nhân đã phục viên, xuất ngũ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ…

Tùy thuộc vào năm công tác, mức trợ cấp dao động từ 1,891 triệu đồng/tháng đến 2,235 triệu đồng/tháng.

Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Thông tư 10/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019.

Giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ 20/9/2019

Theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, từ 20/9/2019, một số mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm khá nhiều so với quy định hiện hành.

Trong đó, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) áp dụng từ ngày 20/9/2019 là 50.000 đồng/lần (hiện nay 100.000 đồng/lần).

Thông tư 47/2019/TT-BTC còn quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp xuống còn 100.000 đồng/lần, thay vì mức thu 300.000 đồng/lần như hiện nay.

Quy định tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo

Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2019.

Hỗ trợ xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương

Thông tư 11/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại có hiệu lực thi hành từ 16/9/2019. 

Thông tư nêu rõ, Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài đối với các nội dung sau: a) Tuyên truyền, quảng bá (Tổ chức giới thiệu thông tin về hội chợ, triển lãm, đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm...); b) Tổ chức và dàn dựng khu triển lãm quốc gia (nếu có); c) Tổ chức, dàn dựng gian hàng gồm thiết kế tổng thể và chi tiết, mặt bằng, dịch vụ điện, nước, an ninh, bảo vệ, vệ sinh, môi trường; trang trí chung; d) Lễ khai mạc (đối với hội chợ, triển lãm do Việt Nam tổ chức hoặc đồng tổ chức có quy mô từ 100 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam trở lên hoặc tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài có quy mô từ 30 gian hàng trở lên); đ) Công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức.

Quy mô yêu cầu là Hội chợ, triển lãm đa ngành có quy mô tối thiểu 12 gian hàng và tối thiểu 12 doanh nghiệp tham gia. Hội chợ, triển lãm chuyên ngành có quy mô tối thiểu 06 gian hàng và tối thiểu 06 doanh nghiệp tham gia.

Qua đó Ban biên tập thị xã Kiến Tường đăng tải để các tổ chức, cá nhân có liên quan tìm hiểu, thực hiện./.

BBT

05/09/2019 8:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Triển khai thi hành Luật Chăn nuôiKiến Tường: Triển khai thi hành Luật Chăn nuôi
Luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020

Chiều ngày 15/8/2019, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ tháng 8 năm 2019. Đến dự buổi sinh hoạt hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thị xã; UBND Phường 1 và Phường 2 được nghe báo cáo viên triển khai, phổ biến nội dung của Luật Chăn nuôi và thông tin tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi xảy ra trên địa bàn thị xã thời gian qua.

Luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Luật gồm 8 Chương, 83 Điều quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

KIEN TUONG SINH HOAT NGAY PHAP LUAT2019.jpg 

(Quang cảnh ngày sinh hoạt pháp luật)

Theo đó, có nhiểu điểm mới, đáng chú ý nhất của Luật chăn nuôi là nghiêm cấm bơm nước vào thịt gà, vịt nhằm gian lận thương mại; phải gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; Sớm di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi vùng không được phép;Tổ chức, cá nhân phải kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND xã;Chuồng chăn nuôi nông hộ phải tách biệt nơi ở của người;Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Qua đây, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã nhận thức rõ hơn các nội dung của Luật chăn nuôi và nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành luật, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời, xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc tiến hành hoạt động triển khai thi hành Luật.

                                                                                                                                                        Hoài Phương

26/08/2019 9:00 CHĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 8 năm 2019Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 8 năm 2019
19/08/2019 2:00 CHĐã ban hành
Hướng dẫn xác định nguồn chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sởHướng dẫn xác định nguồn chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 46/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử Chính phủ trong tháng 9 năm 2019. Đã ban hành một số chính sách như sau:

Thông tư nêu rõ về nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong năm 2019 của các bộ, cơ quan Trung ương. Theo đó, đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể, nguồn kinh phí gồm: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2019 (nếu có). Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2019. Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2019 (nếu có). Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2019. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao.

Ngân sách trung ương bổ sung kinh phí cho các bộ, cơ quan Trung ương trong trường hợp các nguồn kinh phí theo quy định nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định.

Theo Thông tư, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, Nghị định số 44/2019/NĐ-CP trong năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 theo Quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính. Sử dụng nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) thực hiện so với dự toán năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ giao. Sử dụng 50% phần ngân sách nhà nước giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính (do thực hiện tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) và các đơn vị sự nghiệp công lập (do thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập).

Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương nguồn kinh phí còn thiếu sau khi đã sử dụng các nguồn theo quy định.

Kinh phí thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP đối với biên chế, lao động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cán bộ thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp được bảo đảm từ nguồn chi quản lý bộ máy theo quy định.

Kinh phí thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP đối với biên chế, lao động trong các cơ quan, đơn vị đang thực hiện khoán chi mà trong quyết định khoán chi của cấp có thẩm quyền quy định trong thời gian khoán, cơ quan, đơn vị tự sắp xếp trong mức khoán để đảm bảo các chế độ, chính sách mới ban hành (ví dụ: cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, Đài Truyền hình Việt Nam), được bảo đảm trong tổng nguồn kinh phí đã được khoán.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06/9/2019.

Qua đó Ban biên tập thị xã Kiến Tường đăng tải để các tổ chức, cá nhân có liên quan tìm hiểu, thực hiện./.


BBT
19/08/2019 2:00 CHĐã ban hành
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử của Chính phủ trong tháng 9 năm 2019. Đã ban hành một số chính sách như sau:

(Chinhphu.vn) - Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019.

Ảnh minh họa

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Có hiệu lực từ ngày 01/08/2019, Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/05/2019 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao phạt đến 100 triệu đồng

Nghị định 46/2019/NĐ-CP ngày 27/05/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao có hiệu lực từ ngày 1/8/2019, theo đó, mức phạt tối đa trong lĩnh vực thể thao được quy định tại Nghị định này là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Quản lý phương tiện phục vụ vui chơi dưới nước

Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/06/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có hiệu lực từ ngày 15/08/2019.

Nghị định trên quy định vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước gồm 2 vùng: Vùng 1 là vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải; vùng 2 là vùng nước khác không thuộc vùng 1, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát.

Căn cứ tình hình thực tế, cơ quan có thẩm quyền sẽ quy định khoảng thời gian trong ngày được phép tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí tại 2 vùng trên.

Vi phạm hành chính trong hoạt động KHCN phạt đến 100 triệu đồng

Theo Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/06/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ 01/08/2019, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Điều kiện của người được đề nghị đặc xá

Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14/06/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá có hiệu lực từ ngày 01/08/2019, trong đó quy định cụ thể các điều kiện của người được đề nghị đặc xá.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/06/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 16/08/2019.

Nghị định này quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15/08/2019, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP là 1.624.000 đồng (quy định cũ tại Nghị định 99/2018/NĐ-CP là 1.515.000 đồng).

Quy định về tặng, nhận quà tặng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ 15/08/2019, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật.

Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam

Theo Nghị định 61/2019/NĐ-CP ban hành ngày 10/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 28/08/2019. Theo đó, hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam gồm:

1. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam:

a) Các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4;

b) Các Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1, 2, 3, 4;

c) Các Đoàn Trinh sát số 1, 2;

d) Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.

3. Các cơ quan, đơn vị đầu mối và cấp cơ sở trực thuộc các đơn vị trên.

Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gồm Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Cục Hậu Cần, Cục Kỹ thuật, các cơ quan trực thuộc Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Có hiệu lực từ ngày 01/8/2019, Thông tư 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2019.

Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng có hiệu lực từ 1/8/2019.

Thêm 3 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT

Theo Thông tư 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế, hướng dẫn một số nội dung trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực từ 1/8/2019, ngoài các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, người có thẻ bảo hiểm y tế được thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong 3 trường hợp sau đây:

1-  Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

2- Trường hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ bảo hiểm y tế.

3- Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Qua đó Ban biên tập thị xã Kiến Tường đăng tải để các tổ chức, cá nhân có liên quan tìm hiểu, thực hiện./.

BBT

02/08/2019 10:00 SAĐã ban hành
Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 7 năm 2019Bản tin công tác tư tưởng thị xã tháng 7 năm 2019
30/07/2019 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường: Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ tháng 7 năm 2019Kiến Tường: Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ tháng 7 năm 2019
Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 và các quy định của pháp luật có liên quan đến chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công cách mạng

Chiều ngày 11/7/2019, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt " Ngày pháp luật" định kỳ tháng 7. Đến dự buổi sinh hoạt, gần 80 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thị xã; UBND Phường 1 và Phường 2 được nghe tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 và các quy định của pháp luật có liên quan đến chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công cách mạng.

NGAY 11.7.2019, KIEN TUONG SINH HOAT NGAY PHAP LUAT DINH KY THANG  7.jpg 

(Quang cảnh buổi sinh hoạt ngày pháp luật)

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Kiến Tường tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND thị xã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi với tổng số tiền 21 triệu đồng từ nguồn quỹ ĐƠĐN của thị xã; Thực hiện chi trợ cấp các cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết 830 trường hợp, với số tiền gần 400 triệu đồng. Cũng trong 6 tháng đã thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên 444 trường hợp, tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; gia hạn, mua mới thẻ BHYT cho nhóm đối tượng người có công lũy kế 870 thẻ; nhóm thân nhân người có công lũy kế 394 thẻ.

Song song đó, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã còn thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND thị xã trong lĩnh vực chính sách người có công, xét lập hồ sơ cho đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp ưu đãi theo quy định..../.

Hoài Phương

17/07/2019 8:00 SAĐã ban hành
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019
Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; từ 1/7, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử của Chính phủ trong tháng 9 năm 2019. Đã ban hành một số chính sách như sau:

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; từ 1/7, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019.

Ảnh minh họa

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ban hành ngày 09/05/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ban hành ngày 10/05/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Nghị định quy định cụ thể các hoạt động của Quỹ gồm: Cho vay, tài trợ, hỗ trợ tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác; phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro; quản lý tài chính;...

Một dự án chỉ lập 1 báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nghị định 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/05/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Nghị định này bổ sung thêm nội dung quy định số lượng và thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường vào Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Cụ thể, một dự án đầu tư chỉ lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản bị phạt tới 1 tỷ đồng

Theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP ban hành ngày 16/05/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực thi hành từ ngày 05/07/2019, vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ban hành ngày 20/05/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Theo đó, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với 8 nhóm đối tượng, áp dụng từ ngày 1/7/2019.

Quy định mới về cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định 47/2019/NĐ-CP ban hành ngày 05/06/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 1/2/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20/07/2019, trong đó, sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ.

Cụ thể, cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ gồm: Ban; Văn phòng; Tổ chức sự nghiệp trực thuộc (nếu có).

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND

Có hiệu lực từ 25/07/2019, Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân, hy sinh, từ trần và chế độ, chính sách đối với công nhân công an...

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong Quân đội

Nghị định 50/2019/NĐ-CP ban hành ngày 07/06/2019 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội có hiệu lực thi hành từ ngày 24/07/2019.

Từ 1/7, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng

Theo Thông tư 17/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa có hiệu lực từ 1/7/2019, khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên đường bay nội địa được quy định cụ thể như sau: Mức giá vé tối đa hạng phổ thông cho một chiều đi với khoảng cách dưới 500 km nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội là 1,6 triệu đồng/vé, nhóm đường bay khác là 1,7 triệu đồng/vé. Khoảng cách từ 500 km - 850 km có giá tối đa 2,2 triệu đồng/vé; 850 km - 1.000 km có giá tối đa 2,790 triệu đồng/vé và 1.000 km - 1.280 km có giá 3,2 triệu đồng/vé.

Mức giá vé cao nhất một chiều cho cự ly từ 1.280 km trở lên là 3,75 triệu đồng/vé.

Qua đó Ban biên tập thị xã Kiến Tường đăng tải để các tổ chức, cá nhân có liên quan tìm hiểu, thực hiện./.

BBT

04/07/2019 9:00 SAĐã ban hành
Áp dụng án lệ trong xét xửÁp dụng án lệ trong xét xử
 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ
Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

3 tiêu chí lựa chọn án lệ

Án lệ được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Có giá trị làm rõ quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau, phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ việc cụ thể hoặc thể hiện lẽ công bằng đối với những vấn đề chưa có điều luật quy định cụ thể;

2. Có tính chuẩn mực;

3. Có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Áp dụng án lệ trong xét xử

Án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày công bố.

Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ, bảo đảm những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự thì phải được giải quyết như nhau. Trường hợp vụ việc có tình huống pháp lý tương tự nhưng Tòa án không áp dụng án lệ thì phải nêu rõ lý do trong bản án, quyết định của Tòa án.

Trường hợp Tòa án áp dụng án lệ để giải quyết vụ việc thì số, tên án lệ, tình huống pháp lý, giải pháp pháp lý trong án lệ và tình huống pháp lý của vụ việc đang được giải quyết phải được viện dẫn, phân tích trong phần "Nhận định của Tòa án"; tùy từng trường hợp cụ thể có thể trích dẫn toàn bộ hoặc một phần nội dung của án lệ để làm rõ quan điểm của Tòa án trong việc xét xử, giải quyết vụ việc tương tự.

Bãi bỏ án lệ

Án lệ đương nhiên bị bãi bỏ trong trường hợp án lệ không còn phù hợp do có sự thay đổi của pháp luật.

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định việc bãi bỏ án lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: a- Án lệ không còn phù hợp do chuyển biến tình hình; b- Bản án, quyết định có nội dung được lựa chọn phát triển thành án lệ đã bị hủy, sửa toàn bộ hoặc phần liên quan đến án lệ.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019.

(Nguồn: baochinhphu.vn)

02/07/2019 9:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​