Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 415059
Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 26/11/2021, 21:00
Những chuyển biến tích cực từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
26/11/2021
Việc thực hiện xây dựng "Gia đình văn hóa" từng bước đi vào chiều sâu từ khâu đăng ký, bình xét đến công nhận được thực hiện dân chủ, công khai, phù hợp với điều kiện thực tế. Cụ thể, đầu năm 2021 có 1955/1955 hộ đăng ký thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", đạt tỷ lệ 100%.

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở giữ vị trí hết sức quan trọng, có tác động trực tiếp tới tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống của người dân và cộng đồng dân cư. Đây cũng là một vấn đề chiến lược của Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, văn hóa được xác định vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện tốt vấn đề này không gì khác hơn là phải làm tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH).

Trong thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND Phường sự hướng dẫn kịp thời của cơ quan chuyên môn cấp trên và sự hưởng ứng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân,  phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn phường 2 được tập trung đổi mới, nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả có trọng tâm trọng điểm; chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng cao;…đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Trong năm 2021 phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn phường 2 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tập trung tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào xây dựng "Người tốt, việc tốt" các điển hình tiến tiến thông qua thực hiện các phong trào như: phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; phong trào giúp nhau làm kinh tế...nhằm xây dựng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo được những hiệu quả tích cực, động lực tinh thần trong việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh. Trong năm UBND Phường khen thưởng cho 32 tập thể, 119 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Việc thực hiện xây dựng "Gia đình văn hóa" từng bước đi vào chiều sâu từ khâu đăng ký, bình xét đến công nhận được thực hiện dân chủ, công khai, phù hợp với điều kiện thực tế. Cụ thể, đầu năm 2021 có 1955/1955 hộ đăng ký thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", đạt tỷ lệ 100%. Qua kết quả bình xét cuối năm, có 1915/1955 hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, đạt 97,95. Toàn Phường có 97,68% hộ gia đình đạt 4 nội dung gia đình học tập, 2 dòng họ học tập, 4 đơn vị học tập, 6 cộng đồng học tập. Có 6/6 khu phố giữ vững danh hiệu "Khu phố văn hóa. Phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" đã thực sự gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Năm 2021 qua kết quả kiểm tra có 13/13 cơ quan, trường học, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban MTTQ phường phát động ở các khu dân cư được nhân dân hưởng ứng tích cực. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động nhân dân tự nguyện đóng góp các nguồn lực thực hiện 04 công trình tổng kinh phí thực hiện là 128.000.000 đồng và hiến 9.500mđất; tham gia đóng góp Quỹ vì người nghèo với số tiền trên 175.000.000 đồng; Qũy phòng, chống Covid-19 với tổng số tiền 18.500.000 đồng. Công tác an sinh xã hội được chú trọng và thực hiện kịp thời, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 5 tỷ 800 triệu đồng. Hỗ trợ sửa chữa và xây mới 16 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hỗ trợ 740.000.000 đồng. Nghiệm thu và đưa vào sử dụng 3 cầu giao thông nông thôn do Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Bê tông hóa trên 960 m đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 970.000.000 đồng. Thực hiện kịp thời cấp kinh phí hỗ trợ cho lao động chịu ảnh hưởng trong thời gian thực hiện giản cách xã hội cho 589 đối tượng với tổng số tiền 1.178.000.000 đồng. Tiếp nhận và vận động hơn 4000 phần quà với tổng trị giá trên 890.000.000 đồng, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ khó khăn, các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong thời gian diễn ra dịch Covid - 19. Từ đó, góp phần hỗ trợ phát triển đời sống kinh tế gia đình, từng bước nâng cao đời sống của người dân.

Việc xây dựng nếp sống văn hóa cá nhân, gia đình và xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn phường có 6/6 quy ước đã thực hiện sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn Phường ngày càng được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Hiện nay toàn Phường có 6 CLB dưỡng sinh, 11 CLB thể thao và nhiều đội nhóm thể thao của Phường và khu phố, với số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 39%, nhiều phong trào thể thao được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng sôi nổi nhân các ngày lễ lớn của dân tộc đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Trong năm đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao Phường lần thứ III với 10 môn thi đấu, tổ chức 3 hội thi, 6 buổi biểu diễn văn nghệ và 4 giải thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Thông qua các hoạt động phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phụ vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào học tập, lao động sáng tạo gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy được tiềm năng trí tuệ, sức mạnh tổng hợp, tạo động lực thi đua lao động sản xuất, phát huy tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Thông qua thực hiện phong trào đã xuất hiện các mô hình sáng sáng tạo như: "Hòm thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo thanh niên"; mô hình "Nữ nhân viên tự động nhắc nhở phòng chống dịch"; mô hình "Túi bảo quản hữu ích"… Đã khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó, thúc đẩy, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giúp mỗi người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, nếp sống văn hóa được hình thành, ý thức trách nhiệm và sự tự giác của người dân trong các phong trào, hoạt động tại khu dân cư được nâng cao, là điều kiện để xây dựng "Phường văn minh đô thị" đạt kết quả bền vững. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển cả về chất và lượng, cần tập trung việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tạo sức lan tỏa mới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH thông qua việc xây dựng kế hoạch hoạt động, đề ra mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò của phong trào TDĐKXDĐSVH và các nội dung thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa hiệu quả, đúng thực chất. Tập trung hướng dẫn xây dựng, phát triển văn hóa trên các lĩnh vực của đời sống, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh. Thường xuyên củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH. Với những hiệu quả tích cực từ phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa Phường 2 sẽ là tiền đề vững chắc để tiến tới phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, giữ vững danh hiệu "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" trong giai đoạn tiếp theo.

 

Thúy An


Lượt người xem:   33
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang