Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 520718
Hoạt động của thị xã
Thứ 6, Ngày 14/10/2022, 09:00
Thị xã Kiến Tường qua 01 năm triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư tại hội nghị văn hóa toàn quốc
14/10/2022
Đến nay, toàn thị xã có 97,63% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 100% ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% xã đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa"; 100% phường đạt danh hiệu "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị"

Ngày 24/11/2021, Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường đã triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đầy đủ 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp nêu trong Kết luận nhất là quan điểm "Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội", bên cạnh đó, quán triệt lại Kết luận 76-KL/TW đã được Tổng Bí thư kết luận chỉ đạo trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Qua triển khai, quán triệt đã nâng lên về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của địa phương.

 Ban Thường vụ Thị ủy tập đã trung chỉ đạo xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, phát huy những giá trị văn hóa của đất nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện lối sống lành mạnh, chủ động phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng hệ thống chính trị của thị xã trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Thị ủy đề ra. Kịp thời sơ kết các văn bản của Trung ương về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung theo Kết luận của Tổng Bí thư, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thị xã ngày càng đi vào chiều sâu và đạt chất lượng.

Đến nay, toàn thị xã có 97,63% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 100% ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% xã đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa"; 100% phường đạt danh hiệu "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị". Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tín đồ và nhân dân tích cực tham gia các phong trào, mô hình do địa phương phát động, phát hiện biểu dương gương người tốt, việc tốt, đồng thời, phê phán những hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội.Trên cơ sở đó, nhận thức về văn hóa của các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, đơn vị và nhân dân được nâng lên. Vai trò của văn hóa ngày càng thể hiện rõ hơn trong đời sống xã hội và xây dựng con người mới. Dân chủ trên các lĩnh vực đời sống xã hội được mở rộng. Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần đáng kể vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường.

Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, truyền thống cách mạng được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức mang lại kết quả thiết thực, hiệu quả như: Lồng ghép vào kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng, về nguồn, sân khấu hóa, hội thi, giáo dục các gương anh hùng của địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, gặp gỡ giao lưu với nhân chứng lịch sử,... tạo được sự lan tỏa trong toàn xã hội. Trung tâm Chính trị thị xã đưa nội dung giáo dục truyền thống, tổ chức đi thực tế về nguồn vào chương trình các lớp đối tượng đảng, đảng viên mới, mở các lớp chuyên đề về chủ nghĩa yêu nước. Ngành giáo dục thị xã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng giảng dạy và học tập đạo đức, giáo dục công dân trong trường học; giáo dục truyền thống lịch sử của quê hương; từ đó giúp cho học sinh có lối sống lành mạnh, yêu quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển lãm, giao lưu trong cộng đồng; tăng cường công tác tuyên truyền phát động nhân dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ.

Cùng với việc xây dựng và đào tạo con người, vấn đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở quan tâm và xem đó là nhiệm vụ thường xuyên. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng. Đã xuất hiện nhiều gương sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ tận tụy với phong trào và gương "Người tốt - việc tốt". Trong năm 2021 toàn thị xã có 22 gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND thị xã biểu dương và tặng giấy khen. Đến nay, toàn thị xã có 05/05 xã được công nhận xã văn hóa, 03/03 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Hàng năm, thị xã Kiến Tường tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6) như Hội thi nấu ăn, tuyên dương các gia đình tiêu biểu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Hiện nay, Thị xã có 1 thư viện, được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của thư viện, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thị xã (có 12.765 lượt người đến phòng máy tính truy cập thông tin, phát được 432 thẻ độc giả và phục vụ được 12.765 độc giả). Phòng đọc sách, báo tại các xã, phường cơ bản đáp ứng đủ đầu sách phục vụ nhân dân. Hệ thống Đài, Trạm Truyền thanh từ thị xã đến cơ sở hoạt động đảm bảo hiệu quả.

Đội ngũ công chức văn hóa - xã hội các xã, phường được tạo điều kiện tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được phát triển rộng khắp thu hút được nhiều đối tượng tham gia, nhất là trong lực lượng thanh thiếu niên và học sinh. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh thị xã tổ chức các môn thể thao cho cán bộ công chức, viên chức và người dân vui chơi và rèn luyện sức khỏe; tham gia thi đấu giao hữu với các đơn vị trong tỉnh và thi đấu cấp tỉnh.

Thị xã Kiến Tường hiện có 05 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh: Di tích lịch sử - văn hóa Núi Đất, di tích Gò Bắc Chiêng, di tích Đồn Ông Tờn, di tích vùng Bắc Chan, di tích khảo cổ học Gò Chùa. Di tích lịch sử - văn hóa Núi Đất đang được UBND thị xã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển thành điểm vui chơi, giải trí cho nhân dân.

Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được thực hiện thường xuyên thông qua việc tổ chức Giỗ Tổ Sân khấu, lễ hội đền Đốc Binh Kiều hàng năm, việc chăm sóc, bảo quản di tích, mở các lớp dạy đờn ca tài tử căn bản, đờn ca tài tử nâng cao và hoạt động của Câu lạc bộ đờn ca tài tử - cải lương trên địa bàn thị xã.

Ngoài ra, hàng năm, thị xã đều tổ chức gặp mặt đội ngũ cộng tác viên, cán bộ hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ tinh thần và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời định hướng. Nhìn chung hoạt động của các cộng tác viên và cán bộ trên lĩnh vực văn hóa được thị xã tạo điều kiện phát huy và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa trên địa bàn thị xã.

Ban Thường vụ Thị ủy luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về "sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)" đến nay thị xã đã sáp nhập 02 đơn vị Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã và Đài truyền thanh thị xã thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh thị xã. Hiện có 33 người trực tiếp làm công tác văn hóa, trong đó Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh thị xã 20 biên chế; Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã 05 biên chế; xã, phường 08 biên chế.

Đội ngũ cộng tác viên, hội viên Hội văn học nghệ thuật thị xã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Số lượng các tác phẩm văn học nghệ thuật tăng cao, xuất hiện một số tác phẩm có chiều sâu về tư tưởng và nghệ thuật trong các loại hình nghệ thuật từ nhiếp ảnh, âm nhạc, mỹ thuật,... đạt nhiều giải thưởng trong tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện và môi trường để văn hóa phát triển theo hướng bền vững. Các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và các sự kiện quan trọng được tổ chức với quy mô lớn phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ủy ban nhân dân thị xã luôn quan tâm việc đầu tư xây dựng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, chỉ đạo cơ sở bổ sung các chỉ tiêu cụ thể về xây dựng và phát triển hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hàng năm. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã được đầu tư xây dựng mới là nơi tổ chức các sự kiện về văn hóa, văn nghệ. Chất lượng và hoạt động của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường thường xuyên được củng cố và nâng cao.

Tuy nhiên, bênh cạnh các kết quả đạt được thì việc triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc có lúc, có nơi chưa sâu rộng; Các thiết chế văn hóa còn ở quy mô nhỏ chưa đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa và sân chơi phong phú, lành mạnh cho người dân; công tác sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể triển khai thực hiện nhưng chưa mang lại hiệu quả; Phong trào xây dựng ấp văn hóa, gia đình văn hóa, xã văn hoá, cơ quan văn hóa, trường học đạt chuẩn văn hóa chưa tạo được nhiều mô hình hiệu quả để nhân rộng; Xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, con người Việt Nam chưa tác động làm chuyển biến mạnh mẽ tới nhận thức và hành động của người dân dẫn đến xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận người dân; Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa còn một số hạn chế, bất cập, hiệu quả chưa cao.

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan là do quá trình đổi mới và hội nhập đã tạo điều kiện cho các sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập vào đời sống người dân đã tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; Một bộ phận người dân chưa nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, con người Việt Nam chính là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan là do vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ phát triển văn hóa có lúc chưa thường xuyên và thiếu kiểm tra, giám sát kịp thời; sự phối hợp của các ngành liên quan trong công tác quản lý văn hóa còn thiếu chặt chẽ; chưa xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và các tệ nạn xã hội. Một số cơ quan chuyên môn còn chậm trễ trong tuyên truyền những thông tin chính thống để người dân tiếp cận; Công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa chưa đổi mới hiệu quả với tình hình thực tiễn.

Để việc thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc trên địa bàn thị xã thời gian tới đạt nhiều kết quả, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã cần thực hiện tốt một số yêu cầu:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tương chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn thực hiện.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa.

3. Thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật đúng tiêu chuẩn theo quy định; xây dựng đề án phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa của thị xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người.

5. Củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" từ cấp thị xã đến cơ sở. Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa cho nhân dân, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động hiệu quả của các Câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của nhân dân.

Thùy Trang


Lượt người xem:   93
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang