Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 251748
Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 12/12/2018, 14:00
Thị xã Kiến Tường kết quả triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018
12/12/2018
Trong năm 2018, tình hình nhân dân ổn định, phấn khởi và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua ở ấp, khu phố; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, tham gia cùng với chính quyền chung sức xây dựng nông thôn mới, xã, phường văn hóa, đô thị văn minh

Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 27/4/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự  đảng UBND tỉnh Long An về thực hiện công tác dân vận năm 2018 - "Năm dân vận chính quyền";

Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường và Ban Dân vận Thị ủy Kiến Tường đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 167-KH/BDV-UBND ngày 15/5/2018 về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2018 "Năm dân vận chính quyền", kết quả đạt được, cụ thể:

I. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG

- Trong năm 2018, tình hình nhân dân ổn định, phấn khởi và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua ở ấp, khu phố; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, tham gia cùng với chính quyền chung sức xây dựng nông thôn mới, xã, phường văn hóa, đô thị văn minh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đến việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TXU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về "Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã Kiến Tường" thực hiện theo Đề án số 02-ĐA/TU và Kế hoạch số 48-KH/TU của Tỉnh ủy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, các tệ nạn xã hội được kiềm chế. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Tuy nhiên, nông dân còn lo lắng trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, sâu bệnh trên cây lúa, nhất là dịch muỗi hành (sâu năng) gây thiệt hại trên diện rộng, ảnh hưởng đến thu nhập của nhân dân trong vụ lúa Đông xuân 2017-2018; tình hình nước lũ năm 2018 về sớm ảnh hưởng đến một số diện tích lúa Hè thu ở những vùng trũng, ngoài đê bao.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng

- Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện và góp ý xây dựng đảng, chính quyền theo Quyết định số 217 và Quyết định 218-QĐ/TWcủa Bộ Chính trị. Tiếp tục quán triệt đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Triển khai thực hiện Đề án "Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã Kiến Tường theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt "Năm dân vận chính quyền" gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo", công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân tham gia thực hiện vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao

- Các cấp ủy chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 43 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước; 64 năm chiến thắng lịch sữ điện Biên Phủ và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa; tổ chức các hoạt động chăm sóc, thăm và tặng quà cho các gia đình khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

- Tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thị ủy với nhân dân tại xã Thạnh trị. Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân tại xã Bình Hiệp

2. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện của các cấp chính quyền

- Để tổ chức thực hiện sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ những nội dung chỉ đạo việc thực hiện công tác dân vận, gồm: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và sự đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các xã, phường.

Việc triển khai được tiến hành đến các tất cả cán bộ, công chức, viên chức (CBCC-VC) và người lao động thông suốt bằng nhiều hình thức thích hợp, nhằm làm cho mọi người nhận thức rõ về quyền làm chủ của CBCC-VC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Gắn việc triển khai, quán triệt sâu rộng nội dung của Pháp lệnh số 34; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của thị xã và các xã, phường chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát bổ sung, điều chỉnh các quyết định, quy định, quy chế, quy ước cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, xã, phường.

Cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng luật định; khắc phục nạn quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; học hỏi dân, dựa vào dân.

- Ngoài ra, hàng năm UBND thị xã đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, thị xã Kiến Tường đã ban hành quyết định quy định quy chế phối hợp giữa UBND thị xã với Ban Dân vận Thị ủy Kiến Tường về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 04/5/2016); UBND thị xã cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thi đua dân vận khéo trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 22/02/2016); Chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thị ủy và UBND thị xã (Văn bản số 27-CTr/BDV-UBND ngày 12/7/2017); Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ (Văn bản số 217/KH-UBND ngày 07/9/2017); Văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 164/UBND-PNV ngày 07/3/2017); Văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Văn bản số 579/UBND-PNV ngày 26/6/2017).

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan, đơn vị

- Thực hiện dân chủ vừa là chủ trương lớn của Đảng, của Nhà nước đồng thời là yêu cầu cần thiết trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định "dân chủ" là nền tảng của bản chất nhà nước. Các cấp chính quyền trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã tổ chức thực hiện việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát" đã góp phần nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc của chính quyền địa phương ở cơ sở.

- Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chuyên môn; UBND thị xã đã chỉ đạo thực hiện việc đưa nội dung thực hiện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị và phân công Trưởng phòng Nội vụ phụ trách công tác dân vận chính quyền trên địa bàn thị xã.

- Các cơ quan liên quan có sự phối hợp xây dựng cơ chế nắm bắt tình hình Nhân dân; tham mưu giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân (tập trung những vụ việc đột xuất, phức tạp liên quan đến công tác vận động quần chúng); phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tình hình mới; Phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Thị ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận.

- Thông tin tuyên truyền về công tác dân vận, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, các tin, bài viết tuyên truyền, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ và các mô hình, điển hình "Dân vận khéo".

- Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận, Nghị quyết Đại hội X của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội XI của Thị ủy; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư "về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số"; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về "Công tác dân tộc"; Quyết định số 499/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về "Phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020"; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

2. Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân

- Trong năm 2018, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Kiến Tường đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; kinh tế địa phương tiếp tục phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; các chương trình đột phá, công trình trọng điểm được triển khai thực hiện. Chương trình nông thôn mới tiếp tục được tập trung nguồn lực thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, đô thị tiếp tục phát triển. Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đi vào hoạt động, đã thu hút được một số dự án đầu tư, trong thời gian tới sẽ giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chương trình kiên cố hóa trường lớp học tiếp tục đầu tư đạt chuẩn theo lộ trình. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Chất lượng hoạt động của bộ máy Nhà nước và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Phong trào thi đua yêu nước và công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả thiết thực. Tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn cơ bản ổn định, trật tự xã hội cơ bản được đảm bảo.

- Tình hình nhân dân ổn định, phấn khởi và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua ở ấp, khu phố; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, tham gia cùng với chính quyền chung sức xây dựng nông thôn mới, xã, phường văn hóa, đô thị văn minh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đến việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TXU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về "Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã Kiến Tường" thực hiện theo Đề án số 02-ĐA/TU và Kế hoạch số 48-KH/TU của Tỉnh ủy.

3. Kết quả thực hiện cải cách hành chính

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết của Chính phủ và cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn.

- Trong năm 2018, các cấp chính quyền từ thị xã đến xã, phường đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, UBND thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt từng nội dung, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 của thị xã, qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nên việc triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên luôn kịp thời, thường xuyên, liên tục. Qua đó tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở của từng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã. Bộ máy hành chính địa phương đã hoạt động có nề nếp hơn, qua đó giảm phiền hà cho Nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự gần dân, có trách nhiệm với dân, được Nhân dân tín nhiệm.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời việc niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công thị xã, UBND cấp xã Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung đối với UBND cấp huyện, cấp xã bằng hình thức như: Bảng niêm yết, Trang thông tin điện tử đáp ứng tốt yêu cầu về minh bạch hóa quy trình, thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ và mức thu phí, lệ phí đối với từng thủ tục hành chính. Trung tâm Hành chính công bố trí máy tính có kết nối mạng phục vụ tổ chức, cá nhân dễ dàng truy cập thông tin về thủ tục hành chính, tình trạng giải quyết hồ sơ. Hiện nay Trung tâm Hành chính đã được bố trí, lắp đặt đầy đủ máy móc, thiết bị và phục vụ tổ chức, cá nhân theo hướng một cửa hiện đại, đảm bảo đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đến nay thị xã Kiến Tường đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 21 TTHC, mức độ 2 đối với 268 TTHC.

- UBND thị xã Kiến Tường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu các văn bản liên quan và căn cứ tình hình thực tế của địa phương rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định.

Ví dụ: Lĩnh vực xây dựng giải quyết sớm hơn từ 01 đến 02 ngày, lĩnh vực tư pháp sớm hơn 01 ngày làm việc. Thủ tục cấp Mã số thuế, theo quy định là 03 ngày làm việc, nhưng Chi cục thuế giải quyết cấp trong ngày làm việc, sớm hơn 02 ngày, lĩnh vực thi đua, khen thưởng sớm hơn 04 ngày.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông góp phần giảm bớt thời gian, công sức, phiền hà cho tổ chức và công dân trong quá trình giải quyết TTHC, giúp cán bộ công chức làm việc ngày càng hiệu quả hơn, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân đáp ứng văn hóa công sở, đạo đức công vụ; hạn chế tối đa tình trạng quan liêu, tham nhũng.

- Thị xã Kiến Tường đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thi đua dân vận khéo trên địa bàn giai đoạn 2016-2020, theo đó đã chọn nhiều mô hình điểm để tập trung thực hiện có hiệu quả như: Mô hình "Khéo tuyên truyền vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân tham gia xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp" trên địa bàn phường 1; Mô hình "Nâng cao chất lượng họp nhân dân ở các ấp" ở xã Tuyên Thạnh, qua đó Thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Kết quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong 03 năm qua với 128 mô hình hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai việc thực hiện các nội dung phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên 04 lĩnh vực trong các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường được 216 cuộc, với 17.352 lượt người dự, bao gồm cả việc phối hợp tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách đường lối của của Đảng và nhà nước, tổ chức trợ giúp pháp lý,....

- Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, thời gian qua, thị xã Kiến Tường kịp thời triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác dân vận như: Phong trào Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện QCDC ở cơ sở; xây dựng Nông thôn mới; việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; công tác dân vận của Đảng,..... Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới", theo đó thị xã Kiến Tường đã thực hiện đạt kết quả trong công tác dân vận khéo, phối hợp Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN, các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể thị xã vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí, vật chất để tổ chức tốt công tác an sinh xã hội. Trong năm 2018, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học, trẻ em khuyết tật, sửa chữa cầu đường, xây dựng trường học, trạm y tế,...với số tiền 03 tỷ 357 triệu đồng đã tạo được niềm tin, sự tín nhiệm của dân.

4. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ

- Trong năm 2018, thị xã Kiến Tường thực hiện tinh giản biên chế, cụ thể:

+ Nghỉ hưu theo Nghị định 108/NĐ-CP: 02 trường hợp.

+ Nghỉ theo nguyện vọng cá nhân: 02 trường hợp.

- Đối với cấp xã, phường: Trong năm 2018, đã giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đối với 02 trường hợp; giải quyết chế độ nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân là 02 trường hơp.

- Trên cơ sở Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở. Hiện nay bộ máy chính quyền của thị xã, gồm:

+ Đối với các đơn vị hành chính: 11 cơ quan chuyên môn. Hiện có 80/84 công chức và 08/08 xã, phường. Hiện nay UBND thị xã đã bàn hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 11/11 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã.

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Có 27 đơn vị, gồm: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã, Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã, Trung tâm Hành chính công, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và 23 đơn vị sự nghiệp giáo dục. Hiện có 691/725 viên chức. Đã bàn hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 04/04 đơn vị sự nghiệp.

+ Ngoài ra thị xã Kiến Tường có 02 đơn vị sự nghiệp khác là Bến xe tàu khách và Ban quản lý chợ Kiến Tường với 16 người.

+ Có 08/08 xã, phường với tổng số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường hiện có là 260 người (cán bộ 86 người, công chức 77 người, những người hoạt động không chuyên trách là 97 người).

Về Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thị xã cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị từng bước được nâng lên, hoàn thành nhiệm vụ được giao và vai trò tham mưu cho UBND thị xã trên các lĩnh vực.

- Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, Kế hoạch số 48-KH/TU của Tỉnh ủy, đến nay, thị xã Kiến tường đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy: Hợp nhất Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Nhà thiếu nhi thị xã thành Trung tâm Văn hóa, thông tin và truyền thanh; Quyết định sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND thị xã; tiếp nhận Trung tâm phát triển quỹ đất và sáp nhập vào Ban Quản lý DA.ĐTXD; Giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; tiếp nhận và hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm Khai thác công trình thủy lợi, Trại giống Thủy sản Đồng Tháp Mười thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 08/08 xã, phường đã hoàn thành kế hoạch sắp xếp, tổ chức bộ máy theo lộ trình đến năm 2020.

- Tính đến tháng 11 năm 2018, kết quả thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của thị xã Kiến Tường cụ thể:

+ Cấp thị xã: Giảm 03 đơn vị; giảm 03 chức danh trưởng, 02 chức danh phó.

+ Cấp xã, phường: Giảm 24 người hoạt động không chuyên trách, còn lại 97 người.

+ Ấp, khu phố: Giảm 149 người hoạt động không chuyên trách, còn lại 143 người.

5. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thị xã Kiến Tường đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 04/KH-UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh Long An về tăng cương kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ đến CBCC-VC, qua đó thường xuyên nhắc nhở việc chấp hành kỷ luật phát ngôn và uống rượu bia buổi trưa ngày làm việc tại các buổi chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần.

- Trên cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh Long An về tăng cương kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thị xã đã ý thức chấp hành kỷ luật hành chính, chế độ công vụ; hầu hết chấp hành nghiêm túc, gương mẫu thực hiện, chưa có trường hợp phải xử lý kỷ luật,... Kết quả có 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức triển khai, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh Long An;

- UBND thị xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018 (Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 26/01/2018) trên địa bàn thị xã. Trong năm 2018 đã tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất được 41 cuộc với 21 lượt cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường. Nhìn chung qua kiểm tra công vụ đột xuất các cơ quan, đơn vị chấp hành tốt các quy định của cấp trên.

- Bên cạnh đó, Thỉ ủy, UBND thị xã đã tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân làm, làm dân tin" và phương châm "chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả".

6. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Một trong những giải pháp đã và đang triển khai có hiệu quả là coi trọng phát huy quyền làm chủ trực tiếp của công dân, tăng cường trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để tuyên truyền, vận động quần chúng nhằm củng cố lòng tin của công dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của cơ quan Nhà nước.

- Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", làm dân vận thì phải "nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin và quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Trong năm 2018, UBND thị xã đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND thị xã với nhân dân xã Bình Tân về lĩnh vực môi trường, lĩnh vực giáo dục (Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 11/7/2018), kết quả có 60 hộ dân tham dự. Ngoài ra, trong năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã đã tổ chức 01 cuộc đối thoại với nhân dân về chuyên đề giải quyết tranh chấp đất đai.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường đã tổ chức thành lập Ban tiếp công dân của Thị ủy, HĐND và UBND thị xã đặt tại trụ sở UBND thị xã Kiến Tường để tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân nhằm kịp thời xử lý đúng quy định của pháp luật. Kết quả từ ngày 15/11/2017 đến ngày 05/11/2018 trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã tiếp được 191 lượt công dân (tiếp thường xuyên 101 lượt, định kỳ và đột xuất 90 lượt). Trong đó Chủ tịch UBND thị xã và thủ trưởng các đơn vị tiếp 90 lượt; các ngành và Ban Tiếp công dân tiếp 99 lượt; Thanh tra thị xã tiếp 02 lượt. Phần lớn các cơ quan nhà nước trên địa bàn giải quyết tốt các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân.

- Kết quả giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong năm 2018 trên địa bàn thị xã:

+ Phân loại đơn: Đơn khiếu nại 17 đơn; đơn tố cáo 05 đơn; phản ánh, kiến nghị 98 đơn. Theo nội dung đơn khiếu nại thuộc lĩnh vực hành chính 22 đơn; theo thẩm quyền hành chính các cấp 22 đơn.

+ Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: 13 đơn trả lời và văn bản hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền; 04 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền, xử lý khác; giải quyết 05 đơn thuộc thẩm quyền.

- Bên cạnh đó, UBND thị xã đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về các vấn đề có liên quan đến đơn thư, khiếu nại của tổ chức, cá nhân để kịp thời chấn chỉnh và thống nhất trong giải quyết; các ban chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn đều có đủ thành viên là trưởng đầu ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội để tập hợp sức mạnh cảm hóa các đối tượng "thường" khiếu nại, góp phần ổn định trật tự xã hội tại địa phương.

7. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2575/UBND-TH ngày 15/6/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị

- Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã luôn phối hợp, tạo điều kiện, kinh phí để MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo các Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội", "Quy định về việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

- UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển địa phương. Thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Bên cạnh đó tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về việc nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận ở cơ sở. Lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngày càng quan tâm hơn đến công tác vận động nhân dân. Trình độ nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân ngày càng được nâng lên, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ý thức cộng đồng trách nhiệm của nhân dân cũng ngày càng nâng cao, các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" ngày càng tăng về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

8. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP

- Các cơ quan nhà nước từ thị xã đến xã, phường đã tổ chức thực hiện nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động điều hành để dân biết gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế; dự án, công trình đầu tư, quy hoạch ở địa phương; kế hoạch sử dụng đất chi tiết; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; các khoản huy động nhân dân đóng góp; chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ, việc tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức các quy định về mức thu phí, lệ phí; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính.

- Việc công khai các nội dung nêu trên được tổ chức bằng các hình thức như: Niêm yết tại trụ sở các cơ quan nhà nước, UBND và Trung tâm văn hóa các xã, phường; thông tin rộng rãi trên hệ thống Truyền thanh thị xã, các xã, phường; lồng ghép triển khai trực tiếp tại các cuộc họp, hội nghị cử tri ở các ấp, khu phố. Trong công tác triển khai thực hiện các nội dung công khai để dân biết, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể và tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp nhằm thực hiện đạt kết quả.

- Những việc ở địa bàn dân cư tổ, ấp, khu phố, xã, phường, các công việc thuộc thẩm quyền của Nhân dân bàn và quyết định đều được tổ chức rộng rãi để Nhân dân tham gia ý kiến về các nội dung như: mức đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, điện, đường, cầu, trường, trạm, nước sạch, đào vét kênh,… và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư cũng như những nội dung theo quy định của pháp luật. Từ đó, nhân dân tự nguyện góp đất, góp tiền, góp công để xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn. Trong năm 2018, nhân dân tự nguyện góp đất, góp tiền, góp công với tổng kinh phí ước tính trên 01 tỷ 200 triệu đồng, đi đầu trong phong trào này là các xã, phường như: Phường 2, xã Thạnh Hưng, xã Tuyên Thạnh và xã Bình Tân.

- Các cấp chính quyền luôn quan tâm việc tổ chức cho dân bàn, biểu quyết để chính quyền có cơ sở nghiên cứu quyết định ý kiến liên quan đến quyền lợi của người dân như: việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, quy hoạch cụm, tuyến dân cư; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phương án giải tỏa, đền bù, tái định cư; quy hoạch đô thị, nâng cấp lộ, dự án nước sạch… và việc xây dựng quy ước ấp, khu phố, tổ dân cư, tổ dân phố; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng ấp, khu phố, tổ trưởng dân cư, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đều được thực hiện nghiêm túc thông qua họp cử tri hoặc đại diện hộ gia đình để biểu quyết bằng các hình thức biểu quyết tại chỗ hoặc bỏ phiếu kín. Từ đó, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, tạo động lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- Định kỳ hàng năm, 38/38 ấp, khu phố đều tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", trong ngày hội cấp ủy, chính quyền, MTTQVN đã đưa ra dự thảo quy ước, hương ước ở khu dân cư, danh sách các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng để nhân dân có ý kiến biểu quyết. Trong năm qua ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các ấp, khu phố trên địa bàn thị xã Kiến Tường luôn được đông đảo nhân dân tham gia tích cực, qua đó có những ý kiến phù hợp để biểu quyết thống nhất thực hiện ở khu dân cư với tỷ lệ trên 80%.

- UBND các xã, phường đã chủ trì xây dựng và thông qua kế hoạch để lấy ý kiến của nhân dân về những nội dung có liên quan tại các cuộc họp, hội nghị cử tri và thông báo, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn ấp, khu phố biết, có tham gia ý kiến gửi trực tiếp về UBND xã, phường hoặc bỏ vào hòm thư góp ý. UBND các xã, phường tổng hợp ý kiến của Nhân dân và báo cáo về cấp có thẩm quyền quyết định

- Nhân dân trên địa bàn khu dân cư thực hiện việc giám sát của mình thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Hoạt động của các ban này thực hiện theo quy định của pháp luật. Ngoài ra nhân dân còn trực tiếp thực hiện việc giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, qua một năm thực hiện, Công tác dân vận của chính quyền tiếp tục đổi mới theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, trong đó tập trung hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức, quan tâm chăm lo lợi ích cho nhân dân, đoàn viên, hội viên, thông qua các mô hình kinh tế hợp tác, tổ tự quản, các câu lạc bộ, các dự án vay vốn sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình, thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính được chỉ đạo tập trung hơn theo hướng nâng cao năng lực điều hành, quản lý, giảm bớt phiền hà cho nhân dân; tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong các hoạt động giám sát, tự quản ở cộng đồng dân cư. Từ đó, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền ở cơ sở.

- Quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy thông qua hai hình thức: dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực quản lý điều hành của cơ quan nhà nước các cấp, tạo mối đoàn kết thống nhất, đảm bảo nguyên tắc  "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", qua đó đã tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, chăm lo thực hiện các chính sách xã hội, tạo công bằng, dân chủ, đổi mới phong cách phục vụ, chăm lo tốt quyền lợi Nhân dân.

- Có được sự năng động sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận, sự phối hợp các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn thị xã đã có những chuyển biến tích cực về phương thức chỉ đạo, tổ chức hoạt động hướng về cơ sở và gắn với thực tiễn cuộc sống, nổi bật là hoạt động tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng,  pháp luật Nhà nước đến với người dân được thực hiện thông qua hệ thống các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Hội quần chúng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần thực hiện chủ trương đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

* NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẶT RA TRONG THỜI GIAN TỚI.

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược và là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền và củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trong thời gian tới, các cấp chính quyền cần tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp, giải pháp sau để thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan nhà nước ở địa phương:

1. Quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đã khẳng định "Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt".

2. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức. Không ít trường hợp, cán bộ chính quyền có trách nhiệm với dân nhưng do trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị hạn chế nên khi giải quyết công việc thường lúng túng, không rõ ràng, thiếu thuyết phục. Điều đó làm cho Nhân dân thấy không thỏa đáng. Coi trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức; phải đặt lên hàng đầu tính gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp có thái độ thiếu tôn trọng Nhân dân, vi phạm dân chủ.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiên quyết loại bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho Nhân dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết nhanh, có hiệu quả công việc của tổ chức, cá nhân, tuyệt đối nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng. Công khai minh bạch những quy định về các thủ tục hành chính để thuận lợi cho nhân dân trong việc giải quyết công việc.

4. Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường; thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và chế độ tiếp dân định kỳ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của Nhân dân về công tác quản lý, điều hành, về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc chính đáng của Nhân dân.

5. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đẩy mạnh hoạt động giám sát của các tổ chức này đối với cán bộ, công chức nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tuyên truyền, động viên các hội viên, đoàn viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Qua hoạt động thực tiễn, Mặt trận và các đoàn thể thu thập, phản ánh những ý kiến của nhân dân về các chủ trương, chính sách đó để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

6. Cán bộ, công chức, viên chức thị xã có chương trình đi cơ sở, bám sát thực tiễn, gặp gỡ, tiếp xúc với dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của Nhân dân, tuyên truyền giải thích chính sách pháp luật của nhà nước cho Nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý tổ chức, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án về sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã Kiến Tường theo theo Kế hoạch số 24/KH-UBND của UBND tỉnh Long An; Kế hoạch số 58-KH/TXU ngày 04/4/2018 của Thị ủy Kiến Tường.

                                                       Người thực hiện – Trương Duy Phong

Lượt người xem:   134
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​